Αγχίαλος:Πρόσληψη εθνοφυλάκων για φύλαξη του Στρατοπέδου “Επχία (ΤΘ) Πελαγίου Κακάνη”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022  ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 3η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Αγαπητοί Εθνοφύλακες,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα πρόσκλησης για ανάληψη υπηρεσίας ως σκοπού σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις της περιοχής σας και ειδικότερα στο Στρδο «ΕΠΧΙΑ (ΤΘ) ΠΕΛΑΓΙΟΥ ΚΑΚΑΝΗ», σε περίπτωση που το επιθυμείτε.

Για κάθε μέρα απασχόλησης θα σας  καταβάλλεται αποζημίωση των δεκαέξι ευρώ (16 €), η οποία δεν έχει την έννοια του
εργατικού ημερομίσθιου (δηλαδή δεν υπάρχει ασφάλιση στα ασφαλιστικά ταμεία ή συνταξιοδότηση ή αποζημίωση), αλλά χορηγείται για την αντιμετώπιση σχετικών δαπανών διατροφής, ιματισμού και υπόδησης. Η διάρκεια της υπηρεσίας δεν θα υπερβαίνει τις 4 ώρες ανά 24ωρο.

H επιλογή των Εθνοφυλάκων που θα προσκληθούν θα γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια:


Να ανήκετε στην εφεδρεία του Στρατού Ξηράς.
Να μην είστε Έφεδρος Αξκός.
Να έχετε σωματική ικανότητα Ι1, Ι2 όπως καθορίζεται στο Π∆ 11/2017 (ΦΕΚ Α ́ 17/20-01-2014).
Να είστε ενταγμένος επιστρατευτικά.
Να έχετε εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Να μην έχετε καταδικαστεί αμετάκλητα, από Στρατιωτικό ή Ποινικό δικαστήριο.

Εξαιρούνται τα αδικήματα του Κοινού και του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα για τα οποία επιβλήθηκε χρηματική ποινή ή ποινή έως εξάμηνης φυλάκισης, μετά την πάροδο τριών ετών από την απότισή τους. Λόγος μη πρόσκλησης, αποτελεί η τέλεση αδικημάτων του ΣΠΚ ασχέτως της επιβληθείσας ποινής του Στρατοδικείου, για τελεσθέντα εγκλήματα κατά απορρήτων, κατά των στρατιωτικών καθηκόντων και κατά της στρατιωτικής τάξης και πειθαρχίας.

Να μην έχετε υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας. Υπάρχει η δυνατότητα πρόσκλησης Εθνοφυλάκων μέχρι το 60ο έτος της ηλικίας υπό προϋποθέσεις.

Προκειμένου να προσκληθείτε για τη φρούρηση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων απαιτείται να προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά μέχρι την 14 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2022, και να έχουν κατατεθεί στην 3η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ :

Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86, στην οποία να αναγράφεται ότι επιθυμείτε να εκτελέσετε υπηρεσία σκοπού σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ότι αποδέχεστε τις υποχρεώσεις σας ως σκοπού, όπως αυτές απορρέουν από τον Ν.1295/82 ( Περί
Εθνοφυλακής) και τον Ν.3257/2004, και ότι δεν έχετε υποβάλλει ούτε θα υποβάλλετε παρόμοια αίτηση πρόσκλησης σε άλλη Μονάδα.

Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου «Α».
Φωτοαντίγραφο του Ειδικού Φύλλου Πορείας σας.
Ιατρική γνωμάτευση παθολόγου, καρδιολόγου και ψυχιάτρου (τελευταίου τριμήνου), από πρωτοβάθμια μονάδα υγείας (οικογενειακός ιατρός, τοπική μονάδα υγείας, κέντρο υγείας), ή δευτεροβάθμια μονάδα υγείας (δημόσιο νοσοκομείο) ότι είστε υγιήςμε σωματική ικανότητα Ι1 ή Ι2, όπως αυτή καθορίζεται στο Π. 11/2014 – ΦΕΚ 17Α/29-1-2014 « περί κρίσης σωματικής ικανότητας στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες ∆υνάμεις και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά». (Υπόδειγμα θα σας δοθεί από τη Μονάδα).

Η στρατιωτική υπηρεσία δύναται να σας παραπέμψει σε στρατιωτικό νοσοκομείο για επανεξέταση της σωματικής ικανότητας εφόσον κρίνει ότι έχει μεταβληθεί αυτή, σε σχέση με την εικόνα της ιατρικής γνωμάτευσης που προσκομίσατε.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου τριμήνου).
Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας τελευταίου έτους.
Φωτοαντίγραφο της ταυτότητας σας (και από τις δύο όψεις).
Βεβαίωση ή δημόσιο έγγραφο όπου θα φαίνεται ο ΑΜΚΑ.
Φ/Α του ασφαλιστικού φορέα και του μητρώου ασφάλισης.
Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας, επικυρωμένη από τον ΟΑΕ∆ (εφόσον είστε άνεργος).
Βεβαίωση επικυρωμένη από την ομοσπονδία τριτέκνων ή πολυτέκνων (εφόσον είστε πολύτεκνος).
Πρόσφατη βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα που να φαίνεται ότι στην οικογένεια υπάρχει άτομο με ειδικές ανάγκες (εφόσον σας αφορά).
Από την υπηρεσία θα αναζητηθεί αντίγραφο στρατολογικού μητρώου τύπου «Α» προκειμένου να διαπιστωθεί η στρατολογική σας κατάσταση.

Εφόσον εγκριθεί η αίτησή σας τότε θα προσκομίσετε επιπρόσθετα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Φ/Α της 1ης σελίδας του βιβλιάριου τραπέζης (ΙΒΑΝ), στον οποίο να είστε πρώτος δικαιούχος.
Φ/Α του διπλώματος οδήγησης, της άδειας κυκλοφορίας και της ασφάλειας του οχήματος ή του δικύκλου που θα χρησιμοποιείτε για την είσοδο στο Στρατόπεδο.
2 έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων 3×3.


Η πρόσκληση πραγματοποιείται για ανάληψη υπηρεσίας φύλαξης αποθηκών καυσίμων και λοιπών εγκαταστάσεων του Στρατού Ξηράς, από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεμβρίου κάθε έτους.

Με την 31 ∆εκεμβρίου, όλοι οι χρησιμοποιούμενοι Εθνοφύλακες χωρίς άλλη διαταγή αποδεσμεύονται. Ομοίως αποδεσμεύονται, σε περίπτωση που καταργηθεί η στρατιωτική εγκατάσταση στην οποία προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους ή εκλείψει ο λόγος για τον οποίο προσελήφθησαν.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην 3η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ στην πόλη της Θεσσαλονίκης και στο τηλέφωνο 2310722539.