Δ.Χαλκηδόνος:Δημ.Συμβούλιο Δευτέρα 31/10 ώρα 18.00-Τα θέματα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 26/2022

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και
τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019,που θα γίνει στις 31/10/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση 11ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Χαλκηδόνος Ο.Ε. 2022.
2. Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου 2022 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2022 Δήμου Χαλκηδόνος.
3. Εγκρίσεις εκμισθώσεων των υπ. αρ.43, έκτασης 15.901 τ.μ. και υπ.αρ.350, έκτασης
5.125 τ.μ αγροτεμαχίων, γεωργικού κλήρου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Παρθενίου, γεωργικού σχολικού κλήρου του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου της Κοινότητας Παρθενίου.
4. Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου δημοτικού ακινήτου στην εταιρεία διανομής φυσικού αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας ΑΕ (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) για την εγκατάσταση υπόγειου βανοστασίου (ΟΤ 82 Χαλκηδόνα).
5. Λήψη απόφασης για την παράταση της υπ΄αριθμ. 17145/10-12-2018 σύμβασης μίσθωσης ακινήτου -αποθηκευτικού χώρου , στην ΔΕ Αγίου Αθανασίου.
6. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 185/2019 Α.Δ.Σ. «Ορισμός Μελών του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκηδόνος”».
7. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 184/2019 Α.Δ.Σ. «Ορισμός Μελών του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκηδόνος”».
8. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 178/2019 Α.Δ.Σ. λόγω αντικατάστασης μελών στο Δ.Σ. του ΟΚΠΑΧ.
9. Συγκρότηση Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Χαλκηδόνος και έγκριση κανονισμού λειτουργίας του.
10. Ένταξη του Δήμου Χαλκηδόνος στον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης.
11. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 133/2020 Α.Δ.Σ. και έγκριση κανονισμού λειτουργίας της επιτροπής Ισότητας του Δήμου Χαλκηδόνος.
12. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Χαλκηδόνος στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια».
13. Έγκριση εκμίσθωσης των γεωργικών σχολικών κλήρων των Δημοτικών Σχολείων της Κοινότητας Μ. Μοναστηρίου.
14. Έγκριση πρακτικών δημοπρασιών εκμίσθωσης του αρ.666 αγροτεμαχίου, έκτασης 7.880 τ.μ., γεωργικού σχολικού κλήρου του Δημοτικού Σχολείου και 1ου & 2ου Νηπιαγωγείου Βαθυλάκκου.

Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω ιστοσελίδας:

https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-13129