Δ.Χαλκηδόνος:Δημ.Συμβούλιο-Παρασκευή 03/12-Τα θέματα

ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 20/2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), της υπ΄αριθμ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ , του ΦΕΚ Β΄/4484/11- 10-2020, του ΦΕΚ Β΄4681/22-10-2020 και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189/12.12.2020 (ΦΕΚ 5486/12.12.2020 τεύχος Β΄ ), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, σας καλούμε σε τακτική –μεικτή- συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1 ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων), στις 3/12/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00΄, σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις, με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Χαλκηδόνος έτους 2022.
2. Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές της Δ΄ δόσης και συμπληρωματικής κατανομής έτους 2021.
3. Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος 19.125 τ.μ. από το υπ.αρ.57, Δημοτικό αγροτεμάχιο ακινήτου στην Κοινότητα Χαλκηδόνας.
4. Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος 9.257 τ.μ. από το υπ.αρ.17, Δημοτικό αγροτεμάχιο ακινήτου στην Κοινότητα Χαλκηδόνας.
5. Έγκριση εκμίσθωσης του υπ αρ.1797-γ τμήμα έκτασης 393,89 τ.μ Δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Αγχιάλου.
6. Έγκριση εκμίσθωσης του υπ αρ.1797 τμήμα 21 έκτασης 3.615 τ.μ Δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Αγχιάλου.
7. Συμψηφισμός λειτουργικών δαπανών των σχολικών επιτροπών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4483/2017.
8. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 35/2021 Α.Δ.Σ. για αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ
9. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Xαλκηδόνος στην Αύξηση και Ανακατανομή του Μετοχικού Κεφαλαίου της Διαδημοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης με διακριτικό τίτλο ‘’ΝΕΦΕΛΗ’’
10. Παραχώρηση Οικοπέδου για ανακατασκευή παιδικής χαράς στο συνοικισμό Γεφύρας (Κάτω Γέφυρα).

11. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. ΔΕΥΑΧ.
12. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 184/2019 ΑΔΣ «Ορισμός Μελών του Δ.Σ του ΝΠΔΔ «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκηδόνος»
13. Παραχώρηση κατά χρήση ακινήτων ιδιοκτησίας ΟΑΕΔ (πρώην ΟΕΚ) στον οικισμό εργατικών κατοικιών ¨ΚΟΥΦΑΛΙΑ Ι¨.

Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας :
https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-10568