Δ.Χαλκηδόνος:Δημ.Συμβούλιο Τετάρτη 13/04-Τα θέματα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 11/2022

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1οόροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019,που θα γίνει στις 13/04/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ., σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010, της ΠΝΠ της 30ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α’ 75) και της υπ. αριθ. 40/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6- 50Ψ) εφαρμοστικής εγκυκλίου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, με τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022
2. Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ) οικονομικού έτους 2022
3. Σύσταση Τετραμελούς επιτροπής Παράδοσης & Παραλαβής ακινήτων του Δήμου Χαλκηδόνος για το έτος 2022 – ορισμός μελών του Δ.Σ. στην Επιτροπή»
4. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρoυ δημοτικού ακινήτου στην εταιρεία διανομής φυσικού αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας ΑΕ (ΕΔΑ ΘΕΣΣ ΑΕ) για την εγκατάσταση σταθμού διανομής φυσικού αερίου.
5. Καθορισμός ύψους διδάκτρων για τη διδακτική περίοδο 2022-2023 «ΩΔΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ».
6. Υποβολή αιτήματος στην υπηρεσία Πολιτικής Γης της Π.Κ.Μ., για παραχώρηση έκτασης του υπ΄ αριθμ. 49 Ο.Τ., για ανακατασκευή παιδικής χαράς, στην Κοινότητα Νέας Μεσημβρίας
7. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 66 αγροτεμάχιο της οριστικής διανομής έτους 1956 υπέρ ΣΑΑΚ Γέφυρας & Αγίου Αθανασίου.

8. Έγκριση για άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου (πεζοδρομίου) , για την είσοδοέξοδο οχημάτων στο οικόπεδο αρ. 304 του ΟΤ 47 στην Κοινότητα Αγίου Αθανασίου (οδός Κωνσταντινουπόλεως αρ.2)
9. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 149/2020 ΑΔΣ (εξουσιοδότηση για τη διενέργεια συναλλαγών του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Χ. μέσω των ηλεκτρονικών πληρωμών (ebanking), με την Εθνική Τράπεζα)
10. Γνωστοποίηση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για εργασίες κατασκευής αγωγού Φυσικού Αερίου επί της οδού Λεωφόρου Αθηνών, από τον οικισμό Αγίου Αθανασίου έως την είσοδο του οικισμού Γέφυρας
11. Καθορισμός εξόδων παράστασης του Προέδρου του ΟΚΠΑΔΧ καθώς και αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Νομικού Προσώπου

Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω ιστοσελίδας:
https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-11812