Δ.Χαλκηδόνος:Δημοτικό Συμβούλιο Τετάρτη 29/12

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η-ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 22/2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), της υπ΄αριθμ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ , του ΦΕΚ Β΄/4484/11-10-2020, του ΦΕΚ Β΄4681/22-10-2020 και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189/12.12.2020 (ΦΕΚ 5486/12.12.2020 τεύχος Β΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα,  σας καλούμε σε τακτική –μεικτή- συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα  συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων), στις 29/12/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄, σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Έγκρισή σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Χαλκηδόνος τους 2021 (14η)
 2. Καθορισμός τέλους Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2022
 3. Καθορισμός τέλους χρήσης των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου για το έτος 2022.
 4. Συγκρότηση επιτροπής για την διεξαγωγή δημοπρασιών εκποίησης και εκμίσθωσης ακινήτων του Δήμου Χαλκηδόνος για το έτος 2022
 5. Συγκρότηση επιτροπής για την εκτίμηση ακινήτων του Δήμου Χαλκηδόνος για το έτος 2022
 6. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Χαλκηδόνος στο Σχολικό Συμβούλιο του 1ου ΓΕ.Λ. Χαλκηδόνας .
 7. Χορήγηση άδειας στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου για την είσοδο – έξοδο οχημάτων σε ιδιοκτησία επί της οδού Λεωφόρου Αθηνών 132, στη Δ.Κ. Αγ. Αθανασίου.
 8. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στα υπ’ αριθ. 1562 , 1563 , 1564 , 1566 , 1787 , 1788 & 1789 αγροτεμάχια Αγχιάλου .
 9. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στα υπ’ αριθ. 1089 & 1090 αγροτεμάχια Αγχιάλου.
 10. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 278 αγροτεμάχιο Αναδασμού 1961-’62 Αγίου Αθανασίου.
 11. Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου.
 12. Έγκριση εκμίσθωσης του υπό στοιχεία με κορυφές 1.2.3.4.5.6.7.8.9.1. και συντεταγμένες προσδιορισμού των κορυφών του αρ.2699-1 αυτού, δημοτικού αγροτεμαχίου έκτασης 14,4 στεμμάτων στην Κοινότητα Ν. Μεσημβρίας.
 13. Έγκριση εκμίσθωσης του υπ.αρ.1797-5 ακινήτου έκτασης 3.348 τ.μ. στην Κοινότητα Αγχιάλου
 14. Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπών) σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 για το έτος 2022

Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας :

https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-10840

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η –ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 23/2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), της υπ΄αριθμ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ , του ΦΕΚ Β΄/4484/11-10-2020, του ΦΕΚ Β΄4681/22-10-2020 και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189/12.12.2020 (ΦΕΚ 5486/12.12.2020 τεύχος Β΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, σας καλούμε σε ειδική τακτική –μεικτή- συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων) στις 29/12/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00΄,σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Χαλκηδόνος, οικονομικού έτους 2022.

Εισηγήτρια

Κα.Κωστοπούλου Μαρία– Αντιδήμαρχος Οικονομικών 

Επίσης καλούνται, η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κα Ματσίγκου Χρυσούλα και η Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού και Προμηθειών κα Ισμαηλίδου Πετρούλα.

Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας :

https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-10840