Δ.Χαλκηδόνος-Κολυμβητήριο: Πρόσληψη προσωπικού

Υποβολή των αιτήσεων από 15/03/2023 έως και 24/03/2023, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει υπογραφή από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Χαλκηδόνος, Εθνικής Αντίστασης 36-38, Τ.Κ. 57100, Κουφάλια, Γραφείο πρωτοκόλλου υπόψη κ. Γεωργίου Γιαλοψού (τηλ. επικοινωνίας: 2391330143)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2-2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ_10.06.2021

ΑΙΤΗΣΗ_ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΠΕ ΤΕ

ΑΙΤΗΣΗ_ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ