Δ.Χαλκηδόνος:Οικονομική Επιτροπή-Τα θέματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 Ο.Ε.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 , της ΠΝΠ της 30ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α’ 75) και της υπ. αριθ. 40/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εφαρμοστικής εγκυκλίου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ που θα γίνει στις

1/2/2022 ημέρα Τρίτη και  ώρα  από 10:00π.μ. έως και 13:00μ.μ.,

σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις , με  θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Καθορισμός ειδικοτήτων στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ έτους 2021 ανταποδοτικού χαρακτήρα.
  1. Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Χαλκηδόνος.