Δ.Χαλκηδόνος:Συνεδρίαση για την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΧ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η- ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 18/2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α ́ 55/11-3-2020), της υπ ́αριθμ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ , του ΦΕΚ Β ́/4484/11- 10-2020, του ΦΕΚ Β ́4681/22-10-2020 και της ΚΥΑ Δ1α ΓΠ.οικ. 80189/12.12.2020 (ΦΕΚ 5486/12.12.2020 τεύχος Β ́), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, σας καλούμε σε τακτική –μεικτή- συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1 ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων), στις 24/11/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 ́, σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις, με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑ Δήμου Χαλκηδόνος, έτους 2022. Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας :

https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-10423