Δ.Χαλκηδόνος:Συνεδρίαση Ο.Ε.-Τα θέματα

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 , του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/01-03-2020) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει και την υπ΄αριθμ. 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, καθώς και την υπ’ αρίθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.44779/15-07-2021 (ΦΕΚ 3117/16-07-2021 τεύχος Β΄) ισχύος από 16-07-2021 ώρα 6.00 έως και 26-07-2021 ώρα 6.00 σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας skype, την Τρίτη 27/7/2021 και ώρα 11:00 π.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων, σύνταξη έκθεσης Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης, Οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Χαλκηδόνος.
2. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικών και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας για εγκατάσταση υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα παρκ) προσωρινού και περιοδικού χαρακτήρα στην Κοινότητα Κουφαλίων στα πλαίσια της “ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ 2021”.
3. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας για εγκατάσταση υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα παρκ) προσωρινού και περιοδικού χαρακτήρα στην Κοινότητα Μ.Μοναστηρίου (οικισμοί Μ.Μοναστηρίου και Λουδία)
4. Χορήγηση 3ης παράτασης εργασιών για το έργο με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΌΝΟΣ»
5. Διαγραφή οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους και επαναβεβαίωση σε νέο οφειλέτη.
6. Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Β Τριμήνου 2021, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Χαλκηδόνος.
7. Έγκριση 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου και κατακύρωσης της σύμβασης για τον διαγωνισμό επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση, κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων και ασφαλτόστρωση στο βόρειο δυτικό τμήμα του οικισμού Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011029045, συνολικού προϋπολογισμού 403.225,81 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). (Αρ.Μελέτης 137/2018, α/α διαγωνισμού στη διαδικτυακή πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 149716).
8. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ.αριθ.57 δημοτικού αγροτεμαχίου έκτασης 19.155τ.μ., της κοινότητας Χαλκηδόνας.
9. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ.αριθ.17 δημοτικού αγροτεμαχίου έκτασης 9.257τ.μ., της κοινότητας Χαλκηδόνας.
10. Προτεραιοποίηση Έργων στο Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”