Δ.Χαλκηδόνος:Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής-Τα θέματα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 3 1 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 Ο.Ε.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 , της ΠΝΠ της 30ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α’ 75) και της υπ. αριθ. 40/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εφαρμοστικής εγκυκλίου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας skype, την Τρίτη 21/9/2021 και ώρα 11:00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατάρτιση σχεδίου 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021.
2. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης του υπ.αρ.1432 γεωργικού ακινήτου έκτασης, 3.250 τ.μ., στην Κοινότητα ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ.
3. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης των υπ.αρ.1174 έκτασης 4.147τ.μ. και υπ.αρ.1184 έκτασης 7.762 τ.μ., Γεωργικών Σχολικών κλήρων στην Κοινότητα Βαθυλάκκου του Δήμου Χαλκηδόνος.
4. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του υποέργου 1 «Κατασκευή έργων συλλογής, μεταφοράς λυμάτων ΔΚ Χαλκηδόνας» της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5003925.
5. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργου: « Εργασίες οδοποιίας στην περιοχή επέκτασης Χαλκηδόνας » (αρ.μελ. 29/2016).
6. Μερική διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους 2703, 2704, 2705.
7. Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου : “Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις”, αρ. Μελέτης 97/2018.
8. Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ BIOREAL », προϋπολογισμού 268.925,00€συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (216.875,00€ € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής για το έργο «Εργασίες οδοποιϊας στην περιοχή επέκτασης ΔΚ Χαλκηδόνας έτους 2017» αρ. μελ. 100/2017