Δ.Χαλκηδόνος:Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής-Τα θέματα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 2 2 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 Ο.Ε.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 , του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/01-03-2020) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει και την υπ΄αριθμ. 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας skype, την Δευτέρα 12/7/2021 και ώρα 12:00 π.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Λήψη απόφασης για έγκριση άσκησης τριών (3) Αιτήσεων Ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά του Πρακτικού της υπ.αριθ.3/2021 Συνεδρίασης του ΣΥΠΟΘΑ σχετικά με : 1)την 9η Πράξη της υπ.αριθ. 3/2021 συνεδρίασης του ΣΥΠΟΘΑ, σχετικά με τις κερκίδες του οικισμού Παρθενίου(αρ.πρωτ. ΣΥΠΟΘΑ Β΄ 88/05.03.2021) 2)την 11η Πράξης της υπ.αριθ. 3/2021 συνεδρίασης του ΣΥΠΟΘΑ, σχετικά με τις κερκίδες του οικισμού Μ. Μοναστηρίου (αρ.πρωτ.ΣΥΠΟΘΑ 90/05.03.2021 3)την 10η Πράξη της υπ.αριθ. 3/2021 συνεδρίασης του ΣΥΠΟΘΑ, σχετικά με τις κερκίδες Αδένδρου (α.πρωτ. ΣΥΠΟΘΑ 89/05.03.2021)»

2) Λήψη απόφασης για ενδοδικαστικό συμβιβασμό στα πλαίσια του άρθρου 126Β του ΚΔΔικ, σχετικά με την υπ’ αριθμό κατ. ΑΓ4/5-1-2021 αγωγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Α΄ ΟΥΣΙΑΣ) της ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ κατά του Δήμου Χαλκηδόνος

3) Λήψη απόφασης για έγκριση του σχεδίου τροποποιημένης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΧ και Δήμου Χαλκηδόνος για την ολοκλήρωση υλοποίησης της πράξης: ¨Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της μονάδας βιολογικού καθαρισμού ΔΚ Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος.

4) Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου 2021 (9η )

5) Προγραμματισμός Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού έτους 2022.