Δ.Χαλκηδόνος: Ξεκινούν οι εγγραφές για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο

Δήμος Χαλκηδόνος: Ξεκινούν οι εγγραφές για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο  – Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά  

Ο Δήμος Χαλκηδόνος συνεχίζει να στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις όσους συμπολίτες του το έχουν ανάγκη. Σε αυτή την κατεύθυνση, ξεκινά και αυτή τη νέα περίοδο, η διαδικασία υποβολής νέων αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων και αγαθών πρώτης ανάγκης καθώς και φαρμάκων από τις δομές του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου.

Οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις 5 έως και τις 16 Δεκεμβρίου 2022, τις ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 08:00π.μ.-14:30 μ.μ. στο Κοινωνικό Παντοπωλείο: Πλατεία Μεταξά Ιωάννου 39, Άγιος Αθανάσιος, τηλ.: 2310701416 και στο Κοινωνικό Φαρμακείο: Τέρμα Εθνικής Αντίστασης, Χαλκηδόνα, τηλ.: 2391330223.

Απαραίτητα Συνημμένα Δικαιολογητικά:

  1. 1. Αίτηση Συμμετοχής
  2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψεως) ή Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου & άδειας παραμονής σε ισχύ ή Φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής (για Δικαιούχους/ Αιτούντες διεθνούς προστασίας) ή Φωτοαντίγραφο δελτίου Αιτούντος διεθνή προστασία (για Δικαιούχους/ Αιτούντες διεθνούς προστασίας) ή Φωτοαντίγραφο δελτίου αιτήσαντος άσυλο (για Δικαιούχους/ Αιτούντες διεθνούς προστασίας)
  3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Επιπλέον, για προστατευόμενα τέκνα:

α) Για άγαμα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών: i) Πιστοποιητικό φοίτησης σε σχολές ή σχολεία ή ΙΕΚ ή ΚΕΚ ή βεβαίωση εγγραφής στο μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή βεβαίωση του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου ότι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, ii) Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού. Στην περίπτωση που το τέκνο δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση προσκομίζεται η εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος του υποψηφίου, από το οποίο να προκύπτει τυχόν προσωπικό ετήσιο εισόδημα του τέκνου.

β) Για τα άγαμα ή διαζευγμένα ή σε χηρεία τέκνα, ανεξαρτήτως ηλικίας, με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%: i) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του τέκνου (εφόσον είναι διαζευγμένο ή σε χηρεία), ii) Πιστοποιητικό από αρμόδιο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται το ακριβές ποσοστό αναπηρίας, iii) Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού και σε περίπτωση που στο εκκαθαριστικό σημείωμα δεν αναφέρονται ρητά τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, οποιοδήποτε άλλη βεβαίωση αρμόδιας προς τούτο αρχής από την οποία να διαπιστώνεται το ποσό των πάσης φύσεως επιδομάτων αναπηρίας του τέκνου.

  1. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών της οικογένειας.
  2. Βεβαίωση Δήμου περί ένταξης ή μη στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ ή Υπεύθυνη Δήλωση περί ένταξης η μη στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ. 

Να σημειωθεί ότι οι παλιοί ωφελούμενοι κάνουν εκ νέου επικαιροποίηση με νέα αίτηση και προσκομίζουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.