Δ.Χαλκηδόνος:Διαγωνισμός για την αποκομιδή απορριμάτων για 3έτη


Ο Δήμαρχος Δήμου Χαλκηδόνος
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ


Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή, για τις υπηρεσίες «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΘΝΗΣΙΜΑΙΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ».
προϋπολογιζόμενης δαπάνης για τα τρία ετη ποσoύ 3.572.872,30€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Εκ των οποίων: ποσό 2.881.348,62€ πλέον ΦΠΑ (24%) 691.523,68€ και συνολικά 3.572.872,30€ αφορά τη συμβατική αξία για χρονικό διάστημα τριών ετών (3) έτη.


Το ποσό 960.449,54€, πλέον ΦΠΑ (24%) 230.507,89€ και συνολικά 1.190.957,43€ αφορά την αξία του
δικαιώματος προαίρεσης (παράτασης) ένα έτος (12) μήνες, και συνολικού προυπολογισμού ( για τα τρία και το ένα έτος παράτασης) ποσού 4.763.829,72 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Η ως άνω συνολική προμήθεια διαιρείται σε δύο (2) διακριτά επί μέρους ΤΜΗΜΑΤΑ, με τους ακόλουθους τίτλους και προϋπολογισμούς (στους οποίους συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%)
ΤΜΗΜΑ 1. ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ
ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τρία έτη: €3.378.688,30 ).

κημδησ ανλυτικη διακυρηξη

ΔΙΑΥΓΕΙΑ+ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ