Δ.Χαλκηδόνος:Δημ.Συμβούλιο Τετάρτη 26/4 ώρα 18.30

Σας καλούμε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019,που θα γίνει στις 26/4/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη εγκατάστασης και λειτουργίας συστήματος βιντεοεπιτήρησης, σε σχολικές μονάδες του Δήμου Χαλκηδόνος.
 2. Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2023.
 3. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών Α΄θμιας  και Β΄θμιας Εκπ/σης του Δήμου Χαλκηδόνος.
 4. Έγκριση του απολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2022 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής B΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκηδόνος.
 5. Έγκριση εκμίσθωσης αύλειου χώρου Δημοτικού Αναψυκτηρίου στην κοινότητα Αγχιάλου για τη διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης στις 14/07/2023.
 6. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 185/2019 ΑΔΣ «Ορισμός Μελών του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκηδόνος”».
 7. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2023 του Δήμου Χαλκηδόνος.
 8. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2023 του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλκηδόνος» ΟΚΠΑΧ.
 9. Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του δήμου μας.
 10. Έγκριση 4ης Έκδοσης Εγχειριδίου Διαδικασιών Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας Δήμου Χαλκηδόνος.
 11. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής για το έργο: « Αντικατάσταση δεξαμενής χλωρίωσης & αγωγού εξόδου της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού Δ.Κ. Κουφαλίων του Δ. Χαλκηδόνος» Υποέργου 2 της πράξης με κωδικό MIS 5004137που εκτελέσθηκε από την ανάδοχο «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε».
 12. Λήψη απόφασης για την χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 1741 αγροτεμάχιο της Συμπλ. Διανομής 1964 αγροκτήματος Αγχιάλου.
 13. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής για το έργο: «Εργασίες αγροτικής οδοποιίας Δήμου Χαλκηδόνος» Αρ. Μελ. 195/2018.
 14. Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ», αρ. Μελέτης 82/2022.
 15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του υποέργου 2 «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΚ ΓΕΦΥΡΑΣ» της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5029855.
 16. Λήψη απόφασης για την Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμήθειας γάλατος εργαζομένων ετών 2024-2026, σύμφωνα με το άρθρο 221 του ν.4412/2016.
 17. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 8/2020 ΑΔΣ – Αντικατάσταση εκπροσώπων των φορέων- μελών,  στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 2020-2023.
 18. Καθορισμός ύψους διδάκτρων για τη διδακτική περίοδο 2023-2024 στο «ΩΔΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ».
 19. Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199, παρ. 6, ν.3463/06).
 20. Έγκριση του απολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2022 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκηδόνος.
 21. Επέκταση συμβάσεων εργασίας προσληπτέων του προγράμματος επιχορήγησης του ΟΑΕΔ για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνιων ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, δημόσια πρόσκληση Νο11/2017 (απόφαση Δημάρχου 145/2022).

Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω ιστοσελίδας:

https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-14279