Δ.Χαλκηδόνος:Δημοτικό Συμβούλιο-Τετάρτη 27/12 ώρα 18.30

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
30η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκηδόνος που θα γίνει στις 27/12/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2021 και της έκθεσης, για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021, του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και
  Αλληλεγγύης» Δήμου Χαλκηδόνος ‘Ο.Κ.Π.Α.Χ.’.
 3. Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 5:«Παροχή υπηρεσιών
  Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας
  λυμάτων Δ.Κ. Χαλκηδόνας και Αδένδρου Δήμου Χαλκηδόνος» της πράξης με MIS 5003925.
 4. Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπών) σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016
  για το έτος 2024.
 5. Λήψη απόφασης για την σύναψη σύμβασης με μέλος φιλοζωικού σωματείου για την υιοθεσία
  αδέσποτων ζώων συντροφιάς.