Δ.Χαλκηδόνος:Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής-Τα θέματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2023 Ο.Ε.

ΠΡΟΣ

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημαρχείου, που θα πραγματοποιηθεί στις

10/04/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00,

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του ν.3852/2010 όπως ισχύει, με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης προς χρηματοδότηση με τίτλο: «Προμήθεια αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου του Δήμου Χαλκηδόνος» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Mέτρο 19: «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020, Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Δράση 19.2.4 : «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές».
  2. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 15609/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία κρίθηκε η με ΓΑΚ 9958/02-06-2021 και ΕΑΚ 8352/02-06-2021 Ανακοπή του Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκηδόνας»  κατά του υπ’ αριθ. 2605/2021 χρηματικού καταλόγου του Δήμου Χαλκηδόνος.
  3. Αποδοχή μεταβίβασης κυριότητας (δωρεά) (640) Εξωτερικών Κάδων Συλλογής Βιοαποβλήτων 240lt από τον Περιφερειακό Σύνδεσμό Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας.