Δ.Ε.Υ.Α.Χ.:Δεν χρεώθηκε στους ιδιοκτήτες η κατασκευή διακλαδώσεων αποχέτευσης στα δίκτυα ακαθάρτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος ενημερώνουν τους καταναλωτές του Δήμου Χαλκηδόνος ότι στις 02-12-2022 ελήφθη από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. η υπ΄ αριθμ.106/2022 (ΑΔΑ:95Ο9ΟΚ6Ρ-ΠΛ9) απόφαση με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η ΜΗ ΧΡΕΩΣΗ στους ιδιοκτήτες της δαπάνης κατασκευής των εξωτερικών διακλαδώσεων αποχέτευσης στα δίκτυα ακαθάρτων στις Δημοτικές Κοινότητες Γέφυρας, Νέας Μεσημβρίας, Βαθυλάκκου και Χαλκηδόνας.

Η δαπάνη ανήλθε στο ποσό των 457.707,35€ και καλύφθηκε από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.