Δ.Ε.Υ.Α.Χαλκηδόνος:Βίντεο 15η /2021 Τακτική Συνεδρίαση

15η /2021 Τακτική Συνεδρίαση της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (Τηλεδιάσκεψη)

 15η /2021 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)

 Πέμπτη, 30/09/2021 ώρα: 19:00 μ.μ. (οπτικοακουστικό υλικό στο τέλος της σελίδας)

Α. Ανακοινώσεις – Αναφορές-Ενημερώσεις:

1. Ενημέρωση για επιβολή Πρόστιμου στη Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

2. Ενημέρωση (ετήσια) για βλάβες και επισκευές υποβρυχίων.

3. Εμβολιασμός – Covid 19.

 Β. Θέμα εκτός Ημερήσιας Διαταξης: «Αίτημα για λήψη απόφασης από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. περί νομικής εκπροσώπησής της από τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Χαλκηδόνας, αναφορικά με την Προσφυγή με αρ. ΠΡ 174/5-5-2021 του Δήμου Χαλκηδόνας και της ΔΕΥΑΧ κατά της ΕΚΜΕ»

 Γ. Θέματα ημερησίας Διάταξης:

 ΘΕΜΑ 1o«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 27/2021 μελέτης με τίτλο: “Προμήθεια πομπών-δεκτών για την ασύρματη λειτουργία αντλιοστασίων ύδρευσης” και διάθεση πιστώσεων».

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 2o: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 28/2021 μελέτης με τίτλο: “Προμήθεια και επιδιόρθωση ελαστικών για τα οχήματα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.” και διάθεση πιστώσεων».

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 3o: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 29/2021 μελέτης με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας – κλειστό κύκλωμα στην Ε.Ε.Λ. Κουφαλίων” και διάθεση πιστώσεων»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 4o«Υποβολή αιτήματος στο Δήμο Χαλκηδόνος για δωρεάν παραχώρηση προς χρήση τμήματος του δημοτικού κτιρίου του ΚΑΠΗ που βρίσκεται πλησίον του Δημαρχιακού Μεγάρου στην Δ.Κ. Κουφαλίων, για μεταστέγαση του υποκαταστήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στα Κουφάλια, μετά το υπ’ αριθμ. 13055/02-09-2021 έγγραφο του Δημάρχου του Δήμου Χαλκηδόνος»

Εισηγητής: κος Πιτίκης Ευστράτιος –Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 ΘΕΜΑ 5o: «Αίτημα της σπουδάστριας, κας Πασχαλίδου Ευαγγελίας, του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος & Αντιρρύπανσης της σχολής τεχνολογικών εφαρμογών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στην Δ.Ε.Υ.Α.Χ.»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 ΘΕΜΑ 6o: «Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 206/2021 (ΑΔΑ ΨΕΤΡΩ97-Ψ6Χ) απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α Βοϊου για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και μισθολογική προώθηση υπαλλήλου»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 7o: «Έγκριση κάλυψης θέσεων προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων από άλλη                 Δ.Ε.Υ.Α. στην Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 8o«Λήψη απόφασης για άσκηση περαιτέρω ένδικων μέσων ή για συμμόρφωση με το διατακτικό της απόφασης 1276/2021 του μονομελούς εφετείο Θεσσαλονίκης που αφορά στην επαναπρόσληψη εργαζομένων και την καταβολή μισθών υπερημερίας»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 ΘΕΜΑ 9o«Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος προς τον ΟΑΕΔ για αντικατάσταση επιδοτούμενης υπαλλήλου λόγω οικειοθελούς αποχώρησής της, στο πλαίσιο του προγράμματος επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης Πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/10, οι οποίες ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 ΘΕΜΑ 10o«Έγκριση του υπ’ αριθμ. 04 ΑΠ. 6100 / 21-09-2021 πρακτικού επιτροπής ενστάσεων»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 ΘΕΜΑ 11o«Έγκριση γενομένων δαπανών μηνών Ιουλίου- Αυγούστου έτους 2021 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.