Κουφάλια:Εγγραφές νέων Εθελοντών Πυροσβεστών

Tην ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη μπορούν να αποκτήσουν Έλληνες πολίτες, καθώς και πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία, και έχουν ηλικία18 έως 55 ετών.

Οι εθελοντές πυροσβέστες διακρίνονται, ανάλογα με τα προσόντα τους, στις εξής δύο κατηγορίες προσωπικού:

α) Μάχιμοι και β) Οδηγοί-χειριστές πυροσβεστικών οχημάτων – μηχανημάτων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη υποβάλλουν, από 1 Ιουλίου 2022 έως 30 Σεπτεμβρίου 2022  στον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος σχετική αίτηση η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (Χορηγείται από την Υπηρεσία).
 2. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας.
 3. Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.
 4. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
 5. Φωτοαντίγραφο σε ισχύ πολιτικής άδειας οδήγησης Β΄ κατηγορίας και άνω (για τους υποψήφιους που επιθυμούν να ενταχθούν στην κατηγορία οδηγών χειριστών πυροσβεστικών οχημάτων – μηχανημάτων).
 6. Έγγραφο (βεβαίωση) απόδοσης αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή εκκαθαριστικό σημείωμα αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
 7. Ιατρική γνωμάτευση από παθολόγο, καρδιολόγο και ψυχίατροείτε από Δημόσιο Φορέα είτε από Ιδιώτη Ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας Κρατικού Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας ή Ιατρού συμβεβλημένου με τον  ΕΟΠΥΥ ή Ιδιώτη Ιατρού. Στην ιατρική γνωμάτευση αναφέρεταιυποχρεωτικά η ομάδα αίματος.
 • Για όσους επιθυμούν να ενταχθούν στην κατηγορία οδηγών – χειριστών πυροσβεστικών οχημάτων – μηχανημάτων απαιτείται να προσκομίσουν εκ νέου βεβαίωση από Παθολόγο και από Οφθαλμίατρο μετά την απόκτηση της ιδιότητας.
 1. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Ν.4029/2011 (Α΄ 245) κωλύματα.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι: α) δεν ανήκουν στο μόνιμο εν ενεργεία πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και  β) δεν έχουν την ιδιότητα του πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης.
 3. Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων εθελοντών πυροσβεστών θα γίνεται αυτεπαγγέλτως  αναζήτηση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου (για δικαστική χρήση).
 4. Για όσοι είναι πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται επιπρόσθετα Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι:
 5. Διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία και 2. τι ομιλούν και γράφουν την ελληνική γλώσσα, όπως αυτή η ικανότητα πιστοποιείται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (παρ. 1 άρθρου 10 Ν.2413/1996), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας τουλάχιστον Β΄ Επιπέδου ή με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η βασική εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική) των υποψηφίων εθελοντών πυροσβεστών γίνεται υπό την ευθύνη και εποπτεία της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Έχει διάρκεια 120 ώρες και πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις των κατά τόπους Επαγγελματικών ή Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ως παραρτήματα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Η συμμετοχή στην εκπαίδευση είναι υποχρεωτική. Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα απουσίας 10% επί των ωρών εκπαίδευσης δηλαδή 12 ωρών, οι οποίες πρέπει να αναπληρωθούν εντός τριμήνου.

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι υποψήφιοι εθελοντές πυροσβέστες υποβάλλονται σε γραπτή και πρακτική εξέταση.

Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος αποτύχει στη θεωρητική ή και πρακτική εξέταση ή δεν προσέλθει, μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση, και για μια μόνο φορά, στην επόμενη εκπαιδευτική περίοδο (μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) προκειμένου να συμμετάσχει στην διαδικασία των εξετάσεων, χωρίς να είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση της σχολής από την αρχή.

Στους επιτυχόντες στη θεωρητική και πρακτική εξέταση χορηγείται πιστοποίηση εκπαίδευσης Εθελοντή Πυροσβέστη.

Ακολούθως εγγράφονται στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντών Πυροσβεστών, παραλαμβάνουν το Ειδικό Δελτίο Εθελοντή Πυροσβέστη και αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους στον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος όπου υποχρεούνται να προσφέρουν τρεις οκτάωρες υπηρεσίες τον μήνα. »

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Πυροσβεστική Υπηρεσία Γιαννιτσών: 2382 0 90101

Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός Κουφαλίων: 2391 0 54700

Εθελοντής   Πυροσβέστης Σελίδης Θεοχάρης: 6947 903057

Εθελοντής  Πυροσβέστης Φάκας Αναστάσιος: 6972 250298

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: Koufalia199@gmail.com