Κουφάλια: Η απόφαση για την μετακίνηση της Λαϊκής αγοράς

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. 19/25-11-2021 τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος Νομού Θεσ/νίκης

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Λήψη απόφασης για την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς Κουφαλίων

Παρόντες
1. ΤΑΧΤΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ Πρόεδρος
2. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γραμματέας
3. ΒΑΪΝΑΣ ΖΗΣΗΣ
4. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
5. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
6. ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
7. ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
8. ΜΠΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9. ΠΙΤΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
10. ΜΠΑΤΖΑΡΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
12. ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
13. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
14. ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ
16. ΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ)
17. ΚΟΡΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18. ΟΚΛΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
19. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
20. ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
21. ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
22. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
Απόντες
1. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
2. ΜΗΝΤΣΙΟΥΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
3. ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
4. ΣΑΜΑΝΔΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Αντ/δρος
5. ΙΣΜΑΗΛΙΔΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ
6. ΜΠΟΣΚΟΓΛΟΥ-ΚΩΤΟΥΛΑ ΓΝΩΣΤΟΘΕΑ
7. ΠΟΥΝΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
8. ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ
9. ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
10. ΜΗΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ
11. ΒΛΑΧΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Σε συνέχεια των ανωτέρω (γ), (δ), (ε) και (στ) αποφάσεων-γνωμοδοτήσεων των αρμοδίων οργάνων του Δήμου μας περί έγκρισης της μετακίνησης της Λαϊκής Αγοράς Κουφαλίων σε νέα θέση, από την έναρξη εργασιών του έργου με τίτλο: «Έργα λειτουργικής βελτίωσης της οδού Εθν. Αντίστασης στη Δ.Κ. Κουφαλίων», επί της οδού Μ. Μπότσαρη και συγκεκριμένα στο τμήμα της από την οδό Αγ. Γεωργίου έως την οδό Ακροπόλεως (συνολικό πλάτος οδού μαζί με τα πεζοδρόμια: 14μ. – λειτουργικό πλάτος οδοστρώματος: 10μ.), ζητήθηκε, με το ανωτέρω (β) σχετικό έγγραφό μας, η σχετική έγκριση για την εν λόγω μεταφορά από την αρμόδια Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών της ΠΚΜ.

Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 23/2021/9ης Συν./27-09-2021 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Λαϊκών αγορών της ΜΕΘ/ΠΚΜ, που μας διαβιβάστηκε με το ανωτέρω (α) σχετικό, η Επιτροπή Λαικών αγορών ΜΕΘ γνωμοδότησε ομόφωνα όπως: “τη μετακίνηση της χωροταξικής λειτουργίας της λαϊκής αγοράς “ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ”, λόγω της εκτέλεσης του Έργου λειτουργικής βελτίωσης της οδού Εθν. Αντίστασης στη Δ.Κ. Κουφαλίων”, Αρ. Μελ. 124/2019, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της λαϊκής αγοράς και την αποφυγή πρόκλησης κινδύνων, τόσο για τους δραστηριοποιούμενους και τους καταναλωτές που εξυπηρετούνται, όσο και για τους περιοίκους, ως εξή:

 Επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη, από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου έως την οδό
Ακροπόλεως, και
 Επί της οδού Μακεδονίας, από το ύψος της οδού Μάρκου Μπότσαρη έως την οδό Νίκης, για την τοποθέτηση των πωλητών νωπών αλιευμάτων, με ανάπτυξη των πάγκων της λαϊκής αγοράς εκατέρωθεν της οδού Μάρκου Μπότσαρη και μόνο κατά μήκος της πλευράς της νησίδας στην οδό Μακεδονίας.”

Επειδή:
 Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών, για λόγους συνέχισης και διατήρησης της εύρυθμης λειτουργία και ισορροπίας της λαϊκής αγοράς κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη μετακίνησης της εν λόγω λαϊκής από τα σημερινά όρια λειτουργίας της στην οδό Μάρκου Μπότσαρη, από το ύψος της οδού Αγ. Γεωργίου έως την οδό Ακροπόλεως καθώς και στην οδό Μακεδονίας, από το ύψος της οδού Μάρκου Μπότσαρη έως την οδό Νίκης για την τοποθέτηση των πωλητών νωπών αλιευμάτων.
Ειδικότερα, η ανάπτυξη των πωλητήριων πάγκων θα πραγματοποιείται εκατέρωθεν της οδού Μάρκου Μπότσαρη, ενώ επί της οδού Μακεδονίας, η ανάπτυξη πάγκων των πωλητών νωπών αλιευμάτων θα γίνεται μόνο κατά μήκος της πλευράς της νησίδας και όχι εκατέρωθεν της οδού, διασφαλίζοντας τους απαιτούμενους διαδρόμους μεταξύ των πάγκων και συνυπολογίζοντας τα τμήματα τα οποία θα πρέπει να μείνουν “ανοιχτά” για την ελεύθερη πρόσβαση των κατοίκων (π.χ. είσοδοι σε πολυκατοικίες, πάρκινγκ αυτοκινήτων, είσοδοι καταστημάτων, ράμπες, κλπ).

 Στην υπ’ αρ. 57/18-05-2021 (ΑΔΑ: Ω2Ρ5ΩΗ2-ΨΒΦ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος δεν αναφέρεται το προτεινόμενο τμήμα επί της οδού Μακεδονίας από το ύψος της οδού Μάρκου Μπότσαρη έως την οδό Νίκης για την τοποθέτηση των πωλητών νωπών αλιευμάτων, το οποίο η υπηρεσία της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών κρίνει αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς

Ζητείται:

Η παροχή σύμφωνης γνώμης του Δήμου μας δια των αρμοδίων οργάνων του, εντός της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 29 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α’) προθεσμίας (ήτοι εντός 45 ημερών από το ανωτέρω (α) σχετικό), σε σχέση με την ανωτέρω πρόταση της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών και τη σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών ΜΕΘ, ήτοι:

Τη μετακίνηση της λαϊκής αγοράς “ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ” και τη μεταφορά της λειτουργίας της:

Επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη, από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου έως την οδό Ακροπόλεως,
και
Επί της οδού Μακεδονίας, από το ύψος της οδού Μάρκου Μπότσαρη έως την οδό Νίκης, για την τοποθέτηση των πωλητών νωπών αλιευμάτων, με ανάπτυξη των πάγκων της λαϊκής αγοράς εκατέρωθεν της οδού Μάρκου Μπότσαρη και μόνο κατά μήκος της πλευράς της νησίδας στην οδό Μακεδονίας. προκειμένου να συνεχιστούν οι απαιτούμενες και προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοση της σχετικής Απόφασης από την αρμόδια υπηρεσία της Π.Κ.Μ.

Το Συμβούλιο Κοινότητας Κουφαλίων με την υπ΄αριθμ. 17/2021 απόφαση του γνωμοδότησε θετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ΄αριθμ. 21/2021απόφασή της , γνωμοδότησε θετικά.

Το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ΄αριθμ. 15425/20-10-2021 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσία
2. Το με αρ. πρωτ. οικ. 648600(5536)12-10-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών/Π.Κ.Μ. περί παροχής γνώμης για τη μετακίνηση της λαϊκής αγοράς “ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ” με συνημμένη την με αριθμ. 23/2021/9ης Συν./27-09-2021 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Λαϊκών αγορών ΠΚΜ (Α.Π. Δήμου
Χαλκηδόνος: 15425/12-10-2021)
3. Το με αρ. πρωτ. οικ. 8877/16-06-2021 έγγραφό μας περί έγκρισης μεταφοράς της Λαϊκής Αγοράς Κουφαλίων από τη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών/ΠΚΜ
4. Τις υπ’ αρ. 28/16-10-2020 και 17/2021 αποφάσεις Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κουφαλίων
5. Η υπ’ αριθμ. 1/26-04-2021 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Χαλκηδόνος
6. Τις υπ’ αριθμ. 5/17-05-2021 και 21/2021 αποφάσεις ΕΠΖ
7. Η υπ’ αριθμ. 57/18-05-2021 (ΑΔΑ: Ω2Ρ5ΩΗ2-ΨΒΦ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη μετακίνηση της λαϊκής αγοράς “ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ” και τη μεταφορά της λειτουργίας της:

 Επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη, από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου έως την οδό Ακροπόλεως, και

 Επί της οδού Μακεδονίας, από το ύψος της οδού Μάρκου Μπότσαρη έως την οδό Νίκης, για την τοποθέτηση των πωλητών νωπών αλιευμάτων, με ανάπτυξη των πάγκων της λαϊκής αγοράς εκατέρωθεν της οδού Μάρκου Μπότσαρη και μόνο κατά μήκος της πλευράς της νησίδας στην οδό Μακεδονίας. προκειμένου να συνεχιστούν οι απαιτούμενες και προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοση της σχετικής Απόφασης από την αρμόδια υπηρεσία της Π.Κ.Μ.