Κουφάλια:Συνεδρίαση Τοπικού-Τα θέματα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου

Καλούμε σε συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19, που θα γίνει στις 27/3/2024,ημέρα Τετάρτη και ώρα 7μ.μ που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κ.Α.Π.Η Κουφαλίων

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο:Παράταση ωραρίου καταστήματος κ. Κοκογιαννίδου Ελευθερία του Γεώργιου.

ΘΕΜΑ 2ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΔΩΝ – ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ”

ΣΧΕΤ.: Η Εγκ. 6 του ΥΠ.ΕΣ. με Α.Π.8257/3-2-2020 (ΑΔΑ: ΩΞ6246ΜΤΛ6-ΡΩΑ)

ΘΕΜΑ 3ο: Ονοματοδοσία κλειστού Γυμναστηρίου Κουφαλίων σε Κλειστό Γυμναστήριο “ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ’’

ΘΕΜΑ 4ο: Κουφαλίων Επικαιροποίηση Ονοματοδοσίας 1ου Γυμνασίου Κουφαλίων σε: “1ο Γυμνάσιο Κουφαλίων “ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΣΤΙΔΗΣ”.