Κουφάλια:Συνεδρίαση Τοπικού-Τα θέματα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19, που θα γίνει στις:

16/02/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο:Παράταση ωραρίου καταστήματος κ. Χατζηστογιάννη Αθανάσιου.

ΘΕΜΑ 2ο:Γνωμοδότηση για γενική ανακατασκευή του περιφερειακού δρόμου από τον Συνεταιρισμό μέχρι την διασταύρωση του φυσικού αερίου και δεξιά μέχρι τα θερμοκήπια του Μηντσιούδη όσο κρίνει η τεχνική υπηρεσία.


ΘΕΜΑ 3ο Είσοδο Έξοδο επί τις οδού Εθνικής Αντίστασης 131, στα Κουφάλια κατόπιν αιτήματος του κ. Βλαϊκίδη Σταύρου.

ΘΕΜΑ 4ο: Ενημέρωση από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπικής Επιχειρηματικότητας για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων από τους Δήμους σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

ΘΕΜΑ: 5ο Άδεια επέκτασης μουσικών οργάνων του καταστήματος της κ. Κουκουγιαννίδου Ελευθερίας.