Σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

Σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας σε έκτακτη συνεδρίαση την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023

Έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023 στις 12.00 το μεσημέρι λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα των θεμάτων α) προθεσμιών της κατάρτισης του μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δ.Σ. 2024-2027 της Π.Κ.Μ. β) ειδικών θεμάτων για την μεταφορά μαθητών.

Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα κατά τις προβλέψεις των διατάξεων του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δια περιφοράς ηλεκτρονικά, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση κατάρτισης του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2024-2027 της Π.Κ.Μ.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση τροποποίησης της αρ. 51/2023 (ΑΔΑ: 6ΠΙΗ7ΛΛ-Χ1Γ, ΑΔΑΜ: 23AWRD012350875) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση τροποποίησης της αρ.52/2023 (ΑΔΑ:6ΤΚ37ΛΛ-ΘΨΠ, ΑΔΑΜ: 23AWRD012359476) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση τροποποίησης δρομολογίου της αρ. 15/2023 (23SYMV012422683) σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες της Π.Ε. Ημαθίας.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση τροποποίησης δρομολογίου της αρ. 18/2023 (23SYMV012422876) σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες της ΠΕ Ημαθίας.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πιερίας για το σχολικό έτος 2022-2023, που αφορούν την αρ. οικ. 28080(257)/13-01-2023 (ΑΔΑ:69ΘΝ7ΛΛ-ΚΡΠ & ΑΔΑΜ: 23PROC011981726) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση 3ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πιερίας για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025 που αφορούν την αρίθμ.422793(1511)/14-06-2022 (ΑΔΑΜ:22PROC010753403) διακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού σχολικών ετών 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025. Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση α) για την μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης σύμβασης και β) για 2ης μη ουσιώδους τροποποίησης σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net

metering)»

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.