Άγιος Αθανάσιος:1ο-2ο δημοτικό &1ο Γυμνάσιο στις δομές εκπαίδευσης προσφύγων

Άγιος Αθανάσιος:1ο-2ο δημοτικό &1ο Γυμνάσιο στις δομές εκπαίδευσης προσφύγων

Ανακοινώθηκε χθες 09.01.2017 στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο καθορισμός σχολικών μονάδων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας,Αττικής και Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2016-17, εντός των οποίων θα λειτουργούν οι δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων (ΔΥΕΠ).

Όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα για τις σχολικές μονάδες ΠΕ έχουν επιλεγεί μεταξύ άλλων το 1ο&2ο Δημοτικό σχολείο Αγίου Αθανασίου , ενώ για τις σχολικές μονάδες ΔΕ το 1ο Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου.

 

 

Τι είναι οι δομές υποδοχής για την  εκπαίδευση προσφύγων (ΔΥΕΠ).Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως στις 23/9/2016

Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), κρι- τήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών

Άρθρο 1

Ίδρυση και χώροι λειτουργίας ΔΥΕΠ

1. Για την παροχή εκπαίδευσης στα παιδιά πολιτών τρίτων χωρών ιδρύονται δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων (ΔΥΕΠ), οι οποίες θα λειτουργούν, πλην των περιπτώσεων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, εντός των σχολικών μονάδων εκείνων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, στα όρια των οποίων υφίστανται  κέντρα φιλοξενίας.  Σε κάθε σχολική μονάδα αντιστοιχεί μία αυτοτελής ΔΥΕΠ, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα τμήματα, αναλόγως του αριθμού των μαθητών.

2. Ειδικά για την εκπαίδευση των παιδιών ηλικίας 4-5 ετών που διαμένουν στα κέντρα φιλοξενίας ιδρύονται ΔΥΕΠ ως Παραρτήματα Νηπιαγωγείων οι οποίες θα λειτουργούν εντός των κέντρων φιλοξενίας.

3. Ειδικά στις περιπτώσεις που δεν συντρέχουν τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 2 μπορούν να ιδρύονται για την εκπαίδευση παιδιών ηλικίας 6-12 ετών (Δημοτικό) και 13-15 ετών (Γυμνάσιο) ΔΥΕΠ ως Παραρτήματα σχολικών μονάδων οι οποίες θα λειτουργούν εντός των κέντρων φιλοξενίας.

4. Η εκπαίδευση που προβλέπεται από την παρούσα υπουργική απόφαση αφορά στο σύνολο των παιδιών πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ. Τα παιδιά εγγράφονται, κατά περίπτωση, είτε στις σχολικές μονάδες εντός των οποίων θα λειτουργούν οι ΔΥΕΠ είτε στις σχολικές μονάδες στις οποίες ανήκουν τα παραρτήματα των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

5. Ο κατώτερος αριθμός μαθητών για τον οποίο δημιουργείται ένα τμήμα ΔΥΕΠ ορίζεται στους 10 μαθητές και ο ανώτερος στους 20 μαθητές. Απόκλιση από τον προαναφερόμενο αριθμό μαθητών εγκρίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν εισήγησης του Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ).

6. Η ίδρυση, η οργάνωση, η λειτουργία, ο συντονισμός και το πρόγραμμα εκπαίδευσης των ΔΥΕΠ εποπτεύεται από την Ομάδα Διαχείρισης, Συντονισμού και Παρακολούθησης της εκπαίδευσης των προσφύγων, η οποία συντονίζει και την υλοποίηση δράσεων μέσω του Ταμείου Ασύλου.

Άρθρο 2

Διαδικασία καθορισμού σχολικών μονάδων

1. Για τον καθορισμό των σχολικών μονάδων εντός των οποίων θα λειτουργούν οι ΔΥΕΠ, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον συντρέχουν τα ακόλουθα κριτήρια: α) εύλογη απόσταση από το κέντρο φιλοξενίας, β) ύπαρξη διαθέσιμων και κατάλληλων αιθουσών. Κατ’ εξαίρεση, για το σχολικό έτος 2016-17 ή και σε κάθε άλλη περίπτωση που συντρέχει επείγουσα ανάγκη,  οι σχολικές μονάδες ορίζονται απευθείας με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

2. Οι σχολικές μονάδες των παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 ορίζονται απευθείας με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 3

Ώρες λειτουργίας των ΔΥΕΠ

1. Οι ΔΥΕΠ που ιδρύονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 ως Παραρτήματα Νηπιαγωγείων  λειτουργούν κατά τις πρωινές ώρες από 8.20 έως 13.00.

2. Οι ΔΥΕΠ που ιδρύονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 ως Παραρτήματα Δημοτικών και Γυμνασίων λειτουργούν κατά τις πρωινές ώρες από 8.30 έως 12.30.

3. Οι ΔΥΕΠ που ιδρύονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 λειτουργούν εντός των σχολικών μονάδων κατά τις μεσημεριανές ώρες από 14.00 έως 18.00. Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή ΠΕ και ΔΕ, κατόπιν εισήγησης του Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), δύναται να μεταβάλλεται η ώρα έναρξης και λήξης του ωραρίου χωρίς να μεταβάλλεται η χρονική διάρκειά του.

Άρθρο 4

Ωρολόγιο πρόγραμμα

1. Οι ΔΥΕΠ που ιδρύονται  σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 ως παραρτήματα Νηπιαγωγείων εντός των κέντρων φιλοξενίας ακολουθούν το ωρολόγιο πρόγραμμα του ενιαίου τύπου ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

2. Οι ΔΥΕΠ που ιδρύονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 ως παραρτήματα Δημοτικών και Γυμνασίων εντός των κέντρων φιλοξενίας ακολουθούν το κάτωθι πρωινό ωρολόγιο πρόγραμμα:

8:30-8:45

15’

Υποδοχή μαθητών

8:45-9:30

45’

1η διδακτική περίοδος

9:30- 9:45

15’

Διάλειμμα

9:45-10:30

45’

2η διδακτική περίοδος

10:30-10:45

15’

Διάλειμμα

10:45-11:30

45’

3η διδακτική περίοδος

11:30-11:45

15’

Διάλειμμα

11:45-12:30

45’

4η διδακτική περίοδος

 3. Οι ΔΥΕΠ που ιδρύονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 εντός των σχολικών μονάδων ακολουθούν το κάτωθι απογευματινό ωρολόγιο πρόγραμμα:

14:00-14:15

15’

Υποδοχή μαθητών

14:15- 15:00

45’

1η διδακτική περίοδος

15:00- 15:15

15’

Διάλειμμα

15:15-16:00

45’

2η διδακτική περίοδος

16:00- 16:15

15’

Διάλειμμα

16:15-17:00

45’

3η διδακτική περίοδος

17:00-17:15

15’

Διάλειμμα

17:15-18:00

45’

4η διδακτική περίοδος

Άρθρο 5

Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο

1. Στα Νηπιαγωγεία ακολουθείται το υποχρεωτικό πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

2. Στα Δημοτικά ο χρόνος ανά διδακτικό αντικείμενο κατανέμεται ως ακολούθως:

Διδακτικό αντικείμενο/Μάθημα

Ώρες ανά εβδομάδα

Ελληνική Γλώσσα

6

Αγγλικά

4

Μαθηματικά

3

Φυσική Αγωγή

3

ΤΠΕ

2

Αισθητική Αγωγή (Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή)

2

3. Στα Γυμνάσια ο χρόνος ανά διδακτικό αντικείμενο κατανέμεται ως ακολούθως:

Διδακτικό αντικείμενο/Μάθημα

Ώρες ανά εβδομάδα

Ελληνική Γλώσσα

6

Αγγλικά

4

Μαθηματικά

4

Φυσική Αγωγή

2

Πληροφορική

2

Πολιτισμός και Δραστηριότητες

2

Άρθρο 6

Λειτουργία των ΔΥΕΠ

1. Μέχρι την κατάρτιση του Κανονισμού λειτουργίας των ΔΥΕΠ εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

2. Το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 3848/2010 εφαρμόζεται και στην περίπτωση των ΔΥΕΠ.

Άρθρο 7

Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων

1. Σε κάθε κέντρο φιλοξενίας προσφύγων ορίζεται ένας Συντονιστής Εκπαίδευσης Προσφύγων (εφεξής ΣΕΠ) και σε κέντρα φιλοξενίας με μεγάλο αριθμό προσφύγων δύναται να οριστούν περισσότεροι του ενός.

2. Σε θέσεις ΣΕΠ αποσπώνται κατά προτεραιότητα μόνιμοι εκπαιδευτικοί, κατόπιν αίτησής τους. Οι αποσπάσεις των ΣΕΠ γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί αποσπάσεων. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται μπορούν να προσλαμβάνονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, μετά από ειδική πρόσκληση. Η θητεία των ΣΕΠ διαρκεί για το διδακτικό έτος για το οποίο προσλαμβάνονται. Ο χρόνος θητείας σε θέση ΣΕΠ προσμετράται ως χρόνος διοικητικής προϋπηρεσίας. Ο ΣΕΠ τοποθετείται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στα όρια της οποίας βρίσκεται το κέντρο φιλοξενίας της ευθύνης του. Ο ΣΕΠ ακολουθεί το εργασιακό ωράριο των δημοσίων υπαλλήλων το οποίο, κατά περίπτωση, μπορεί να είναι είτε πρωινό είτε απογευματινό.

3. Οι ΣΕΠ επιμορφώνονται κατά τη διάρκεια της θητείας τους και υποστηρίζονται από την Ομάδα Διαχείρισης, Συντονισμού και Παρακολούθησης της εκπαίδευσης των προσφύγων του ΥΠ.Π.Ε.Θ., την ειδική επιστημονική επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τους Περιφερειακούς Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

4. Οι ΣΕΠ εισηγούνται μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία των ΔΥΕΠ και ειδικότερα μεριμνούν για θέματα που αφορούν:

α) στην ενημέρωση των διαμενόντων στο κέντρο φιλοξενίας, στο οποίο έχουν οριστεί, για την ανάγκη της εκπαίδευσης ως βασικού μέσου κοινωνικής ένταξης,

β) στην εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στις ΔΥΕΠ,

γ) στην επικαιροποίηση της καταγραφής των μαθητών που φοιτούν στις ΔΥΕΠ με ηλικιακά και άλλα κριτήρια,

δ) στην παρακολούθηση και τον συντονισμό της παρεχόμενης εκπαίδευσης όλων των εμπλεκομένων μη κρατικών φορέων, ελληνικών και μη, καθώς και στην τήρηση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων εκπαιδευτικών δράσεων άλλων φορέων,

ε) στην καταγραφή των υπηρεσιακών αναγκών.

5. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί επιλέγονται σε θέση ΣΕΠ εφόσον έχουν ένα τουλάχιστον από τα κάτωθι προσόντα με την ακόλουθη ιεράρχηση:

α) εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε Διαπολιτισμικά Σχολεία, Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστηριακά Τμήματα, Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας του εξωτερικού και άλλες αντισταθμιστικές δομές,

β) εξειδίκευση (Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών/Διδακτορικό) σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,

γ) εθελοντική συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους πρόσφυγες εντός και εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου.

6. Για την επιλογή αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε θέση ΣΕΠ τηρείται η σειρά του ενιαίου πίνακα των αναπληρωτών και, επιπλέον, απαιτείται ένα τουλάχιστον από τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου.

7. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί με ένα τουλάχιστον από τα προσόντα της παραγράφου 5, επιλέγονται σε θέση ΣΕΠ εκπαιδευτικοί με την ακόλουθη σειρά: α) μόνιμοι εκπαιδευτικοί μετά από αίτησή τους, β) αναπληρωτές εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών.

Άρθρο 8

Στελέχωση των ΔΥΕΠ από μόνιμους εκπαιδευτικούς

1. Για τη στελέχωση των ΔΥΕΠ μπορούν, μετά από αίτησή τους, να διατίθενται μόνιμοι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση των οικείων ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ ή να αποσπώνται εκπαιδευτικοί στη σχολική μονάδα εντός της οποίας λειτουργεί η ΔΥΕΠ ή ανήκει το Παράρτημα το οποίο ιδρύθηκε εντός του κέντρου φιλοξενίας. Η διάθεση ή απόσπαση γίνεται για ένα διδακτικό έτος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για τις διαθέσεις και τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών.

2. Εκπαιδευτικοί που δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο μπορούν να απασχολούνται, κατόπιν αίτησής τους, μέχρι και της συμπλήρωσης του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου και στις ΔΥΕΠ των παρ. 1-3 του άρθρου 1. Η διαδικασία συμπλήρωσης ωραρίου γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Η διάθεση ή απόσπαση ή η συμπλήρωση ωραρίου στις ΔΥΕΠ γίνεται με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, αφού συνεκτιμηθούν τα κάτωθι προσόντα:

α) διετής εκπαιδευτική προϋπηρεσία,

β) εθελοντική συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους πρόσφυγες εντός και εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου,

γ) εξειδίκευση (Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών/Διδακτορικό) σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας,

δ) επιμόρφωση από δημόσιο φορέα σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας,

ε) εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε Διαπολιτισμικά Σχολεία, Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστηριακά Τμήματα, Τμήματα ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό και άλλες αντισταθμιστικές δομές,

στ) πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, με προτεραιότητα στις μητρικές γλώσσες των προσφυγικών πληθυσμών.

4. Ο χρόνος υπηρεσίας στις ΔΥΕΠ προσμετράται ως χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας.

Άρθρο 9

Στελέχωση των ΔΥΕΠ από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

1. Οι ΔΥΕΠ μπορούν να στελεχώνονται και από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προσλαμβάνονται και απασχολούνται σύμφωνα με τη διαδικασία και το ωράριο (πλήρες ή μειωμένο) που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

2. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται σε ΔΥΕΠ δύνανται να διατίθενται, βάσει των εκάστοτε αναγκών της υπηρεσίας, εντός του σχολικού έτους, από τη ΔΥΕΠ που αρχικώς τοποθετήθηκαν σε άλλη ΔΥΕΠ:

α) αρμοδιότητας του ίδιου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ  με απόφαση των οικείων Διευθυντών Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου,

β) αρμοδιότητας άλλου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ  της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

3. Ο χρόνος υπηρεσίας στις ΔΥΕΠ προσμετράται ως χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας.

4. Οι προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς και οι προσλήψεις ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) και ειδικού βοηθητικού προσωπικού (ΕΒΠ), γίνονται με τη χρήση των ενιαίων υφιστάμενων πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ όλων των κλάδων του ΥΠΠΕΘ, καθώς και τη χρήση των αντίστοιχων υφιστάμενων πινάκων ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Άρθρο 10

Ειδικότερα καθήκοντα εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε ΔΥΕΠ

1. Οι εκπαιδευτικοί που θα στελεχώσουν τις ΔΥΕΠ, εκτός από τα καθήκοντά τους που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις, οφείλουν επιπρόσθετα:

α) να μεριμνούν για την ομαλή ένταξη των μαθητών που φοιτούν στις ΔΥΕΠ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και την αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους μαθητές,

β) να επιδεικνύουν παιδαγωγική ευελιξία στη διδασκαλία λαμβάνοντας υπόψη την πολιτισμική ταυτότητα των μαθητών που φοιτούν στις ΔΥΕΠ,

γ) να προτείνουν και να υλοποιούν εκπαιδευτικές δράσεις στους χώρους φιλοξενίας των προσφύγων και στις πλησιέστερες σχολικές μονάδες.

2. Οι εκπαιδευτικοί που θα στελεχώσουν τις ΔΥΕΠ επιμορφώνονται κατά τη διάρκεια της θητείας τους και υποστηρίζονται από τον ΣΕΠ.

Άρθρο 11

Εποπτεία και παιδαγωγική καθοδήγηση των ΔΥΕΠ – Σχολικοί Σύμβουλοι

1. Την ευθύνη για την κατάρτιση εκπαιδευτικού προγράμματος για τις ΔΥΕΠ, την επιλογή των σχολικών εγχειριδίων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μαθητών, καθώς και την παραγωγή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού έχει το ΥΠ.Π.Ε.Θ., έπειτα από σχετική εισήγηση του ΙΕΠ.

2. Οι  οικείοι  Σχολικοί  Σύμβουλοι  επιμορφώνονται για κάθε ζήτημα που είναι σχετικό με την παρεχόμενη εκπαίδευση στις ΔΥΕΠ και σε συνεργασία με το ΙΕΠ και τους ΣΕΠ της περιοχής ευθύνης τους:

α) είναι υπεύθυνοι  για την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, οργανώνοντας επιμορφωτικά σεμινάρια, τα οποία οφείλουν να παρακολουθούν οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στις ΔΥΕΠ,

β) αποδελτιώνουν και κωδικοποιούν τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην εκπαιδευτική πράξη και συντάσσουν σχετική έκθεση που υποβάλλουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ και στο ΙΕΠ.

3. Στο τέλος του διδακτικού έτους, με ευθύνη των Σχολικών Συμβούλων και των ΣΕΠ, οργανώνονται συναντήσεις για τον απολογισμό και την αξιολόγηση της λειτουργίας των ΔΥΕΠ και τη διατύπωση σχετικών προτάσεων. Οι απολογιστικές εκθέσεις υποβάλλονται στο ΥΠΠΕΘ.

Άρθρο 12

1.  Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα απόφαση εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία.

2. Η λειτουργία των ΔΥΕΠ θα ξεκινήσει το σχολικό έτος 2016-17.

Με πληροφορίες από το avatonpress.gr

 

One comment

  1. Αν έρθουν θα γίνει της ποπης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *