Απόφαση Δ.Συμβουλίου για ανταλλαγή ή μή έκτασης Κοινότητας Γέφυρας με ΒΙΟΛΑΡ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 1/26-1-2021 τακτικής ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος

Νομού Θεσ/νίκης

“Κατ’ αρχήν απόφαση για την ανταλλαγή ή μη, ιδιόκτητης έκτασης με δημοτική έκταση της Κοινότητας Γεφύρας του Δήμου Χαλκηδόνος (αίτημα της ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε.) ”.
Στα Κουφάλια, σήμερα την 26/1/2021, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19.00΄, συνήλθε σε τακτική με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση, σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869), την παρ. 3 του άρθρου 14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020, , του ΦΕΚ Β΄/4484/11-10- 2020 και του ΦΕΚ Β΄4681/22-10-2020, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Χαλκηδόνος, μετά από την υπ’ αριθ. 1134/22-1-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κου Ταχτατζόγλου Γαβριήλ, η οποία δημοσιεύθηκε και γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο, στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους των Κοινοτήτων,
σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών, βρέθηκαν παρόντα 30:

Παρόντες
1. ΤΑΧΤΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ Πρόεδρος
2. ΣΑΜΑΝΔΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Αντ/δρος
3. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γραμματέας
4. ΒΑΪΝΑΣ ΖΗΣΗΣ
5. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
6. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
7. ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
8. ΠΙΤΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
9. ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
10. ΜΠΑΤΖΑΡΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11. ΜΠΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
12. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
13. ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
14. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
15. ΜΗΝΤΣΙΟΥΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
16. ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
17. ΙΣΜΑΗΛΙΔΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ
18. ΜΠΟΣΚΟΓΛΟΥ-ΚΩΤΟΥΛΑ ΓΝΩΣΤΟΘΕΑ
19. ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ
20. ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
22. ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
23. ΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ)
24. ΟΚΛΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
25. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
26. ΜΗΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ
27. ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
28. ΒΛΑΧΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
29. ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
30. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
Απόντες
1. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΠΟΥΝΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
3. ΚΟΡΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Στη συνεδρίαση κλήθηκε νόμιμα ο Δήμαρχος κος Αναγνωστόπουλος Σταύρος και η Γεν.Γραμ. του Δήμου κ. Μπουρουτζή Ευλαμπία.
Επίσης κλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν :

1.ο Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Αθανασίου, κ. Γανιτίδης Σάββας
2.ο Πρόεδρος Κοινότητας Γέφυρας, κ. Αποστόλου Στέργιος
3.ο Πρόεδρος Κοινότητας Αδένδρου, κ. Νύχτας Χρήστος

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την έναρξη των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, η Δημοτική Σύμβουλος κα Μ. Βλαχάκη , αποσυνδέθηκε από την τηλεδιάσκεψη λόγω διακοπής ρεύματος.
Κατά την ψήφιση του 9ου θέματος, διαπιστώθηκε ότι η κα Κοκκίνου Αικατερίνη ήταν απούσα.

Για το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Κατ’ αρχήν απόφαση για την ανταλλαγή ή μη, ιδιόκτητης έκτασης με δημοτική έκταση της Κοινότητας Γεφύρας του Δήμου Χαλκηδόνος (αίτημα της ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε.)», τα μέλη του συμβουλίου έλαβαν υπόψη :

Την υπ’αριθ.1078/22-01-2021 εισήγηση του Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου, κ. Ανδρέα Αλμπάνη, όπως παρατίθεται παρακάτω:
Με την αριθμ. πρωτ. 3712/10-03-2020 αίτησή της, η εταιρεία ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. αιτείται την ανταλλαγή Δημοτικής έκτασης της Κοινότητας Γέφυρας με έκταση ιδιοκτησίας της.
Συγκεκριμένα στην αίτησή της αναφέρει ότι ανάμεσα στα υπ’ αριθμ. 213Α & 213Β αγροτεμάχια διανομής της Κοινότητας Γέφυρας (έκταση με εγκαταστάσεις πρώην εργοστασίου ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ), τα οποία περιήλθαν στην ιδιοκτησία της το έτος 2018 μετά από αγορά, υπάρχει δημοτική έκταση (λωρίδα διαστάσεων περίπου 600Χ13μ), διαμορφωμένη ως δρόμος από την πρώην κοινότητα Γέφυρας, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του χωριού.

Με την παρούσα αίτησή της, η εταιρεία ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. αιτείται την ανταλλαγή της παραπάνω έκτασης, με ανάλογη διαμορφωμένη έκταση ιδιοκτησίας της και αντίστοιχη υποδομή οδοποιίας, στο δυτικό άκρο του αγροτεμαχίου 213Β, ιδιοκτησίας της.

Στη συνέχεια ο Δήμος, ζήτησε τη διατύπωση γνώμης του Τοπικού Συμβουλίου Γέφυρας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1στ του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» σχετικά με την ανταλλαγή των σχετικών εκτάσεων.

Το Τοπικό Συμβούλιο Γέφυρας, με την αριθμ. 09/2020 απόφασή του, γνωμοδότησε (ομόφωνα με ψήφους 7-0) την αποδοχή του αιτήματος για ανταλλαγή Δημοτικής έκτασης με έκταση ιδιοκτησίας ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε., υπό την προϋπόθεση της έγκρισης και του ελέγχου των τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής της νέας οδού, από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Χαλκηδόνος.

Η παραπάνω απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Γέφυρας, επικαιροποιήθηκε εκ νέου με την αριθμ. 25/2020 απόφασή του, όπου γνωμοδότησε (κατά πλειοψηφία με ψήφους 6-1) και πάλι για την αποδοχή του αιτήματος της ανταλλαγής.

Με τις διατάξεις της παρ. 1β & 1στ του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι: Το συμβούλιο στα όρια της τοπικής κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Διατυπώνει γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο για:
– την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου, που βρίσκονται στην τοπική κοινότητα
– για την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της τοπικής κοινότητας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010:

Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 190 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.): Η ανταλλαγή ακινήτων των Δήμων και Κοινοτήτων μπορεί να γίνει χωρίς δημοπρασία.
Στην περίπτωση αυτή, καθώς και στην περίπτωση επιβάρυνσής τους με εμπράγματα δικαιώματα, ακολουθούνται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία του άρθρου 186 του Δ.Κ.Κ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.):

Η εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων επιτρέπεται μόνο για ωφέλεια του Δήμου ή της Κοινότητας, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.
Το άρθρο 186 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 άρθρο 12 του Ν.4018/2011 έχει ως εξής: Για αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνονται κατ΄ εφαρμογή διατάξεων του ν. 3463/2006 και παραπέμπουν στο άρθρο 186, αρκεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.

Το τίμημα των ακινήτων της προηγούμενης παραγράφου καθορίζεται από επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας και αποτελείται από δύο δημοτικούς ή κοινοτικούς συμβούλους, που υποδεικνύονται από το Δημοτικό ή Κοινοτικό  Συμβούλιο και από ένα μηχανικό, που ορίζεται από το Δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας και προέρχεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πρόεδρος της επιτροπής, ορίζεται ένας από τους δημοτικούς ή κοινοτικούς συμβούλους με την απόφαση συγκρότησης.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος γραμματέας της επιτροπής. Στους οργανισμούς Τοπικής αυτοδιοίκησης που λειτουργούν Τοπικά Συμβούλια και πάρεδροι στην επιτροπή μετέχει αντί του δευτέρου συμβούλου, ο πρόεδρος του οικείου τοπικού συμβουλίου ή ο οικείος πάρεδρος.
Για την κατάρτιση σύμβασης μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτων ή σύστασης επ’ αυτών εμπραγμάτων δικαιωμάτων, εφόσον συμβάλλεται Δήμος ή Κοινότητα απαιτείται εκτίμηση της αγοραίας αξίας, η οποία γίνεται από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών, στην περίπτωση που η αξία αυτή υπερβαίνει το χρηματικό όριο που καθορίζεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις.

Με την παρ.1 της υποπαρ.Γ.11 του Ν.4152/13 (ΦΕΚ107/09.05.2013 τεύχοςΑ’) καταργείται το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών. Σύμφωνα με την παρ.1 της υποπαρ. Γ.11 του Ν.4152/13 όπου στην κείμενη νομοθεσία, αναφέρεται το Ειδικό Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών(Σ.Ο.Ε.), νοείται εφεξής το σύνολο των πιστοποιημένων εκτιμητών του Ν.4152/13.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 93 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπου ορίζεται ότι: «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του», το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλκηδόνος καλείται να αποφασίσει για τα ακόλουθα:

1. Τη διερεύνηση της απευθείας ανταλλαγής του δημοτικού ακινήτου με την ιδιόκτητη έκταση της εταιρείας ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται στην περίπτωση που εγκρίνει το ανωτέρω:
2. Να ορίσει δύο Δημοτικούς Συμβούλους για την επιτροπή εκτίμησης της αξίας των προς ανταλλαγή ακινήτων, από τους οποίους το δεύτερο μέλος θα είναι ο Πρόεδρος του οικείου Τοπικού Συμβουλίου.
3. Να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο για την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής εκτίμησης ακινήτου με την οποία θα καθορίσει και το τρίτο μέλος της επιτροπής.
Έργο της επιτροπής είναι η εκτίμηση, η καταμέτρηση, ο προσδιορισμός του τιμήματος των ακινήτων και η σύνταξη σχετικής τεχνικής έκθεσης με τους όρους και τις προδιαγραφές διαμόρφωσης της νέας οδού και των εργασιών αποκατάστασης κάθε είδους υποδομής εντός των ανταλλασσόμενων εκτάσεων. Η επιτροπή καλείται σε εύλογο χρονικό διάστημα να παραδώσει το πόρισμά της ώστε στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο να διαπιστώσει την
ωφέλεια ή μη της ως άνω ανταλλαγής.

Παρών επίσης, ήταν ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Γέφυρας κ. Αποστόλου Στέργιος
Ύστερα από τα ανωτέρω το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση από την οποία προέκυψε ότι από την προαναφερόμενη ανταλλαγή και με τη συνένωση των δύο αγροτεμαχίων της ΒΙΟΛΑΡ ΑΕ (εγκατάσταση πρώην εργοστασίου ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ), θα διευκολυνθεί το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας και θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες ανάπτυξης της νέας επιχείρησης, οπότε ταυτόχρονα θα προκύψουν πολλαπλά οφέλη για το Δήμο μας και θα επέλθει παραγωγική και οικονομική ανάπτυξη τόσο στην Κοινότητα Γεφύρας όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας, με τη διεύρυνση του κύκλου εργασιών της, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που θα προκύψουν, την αύξηση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας στην περιοχή, την ενίσχυση της θέσης των τοπικών επιχειρήσεων από τις οικονομικές τους συναλλαγές με το εργοστάσιο αλλά και την αύξηση των εσόδων του Δήμου μας μέσω της είσπραξης επιπλέον τελών από ένα ακίνητο το οποίο εδώ και 25 έτη παραμένει ανενεργό και αναξιοποίητο με ό,τι αυτό επιφέρει ως απώλεια οικονομικών
ωφελειών όχι μόνο για τον φορέα μας αλλά και για όλη την ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας, καλείται να αποφασίσει σχετικά, λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ’αριθ.1078/22-01-2021 εισήγηση του Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου
2. Την αριθμ. πρωτ. 3712/10-03-2020 αίτησή της εταιρείας ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε
3. Τις διατάξεις της παρ. 1στ του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06- 2010)
4. Τις αριθμ.09/2020 και 25/2020 αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Γέφυρας
5. Τις διατάξεις της παρ. 1β & 1στ του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010
6. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 άρθρο 12 του Ν.4018/2011
7. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010
8. Τις διατάξεις των άρθρων 186 και 190 του Ν.3463/2006
9. Τις διατάξεις της παρ.3 άρθρο 12 του Ν.4018/2011
10. Την παρ.1 της υποπαρ.Γ.11 του Ν.4152/13 (ΦΕΚ107/09.05.2013 τεύχοςΑ’)
11. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 93 του Ν.3463/2006

Το Δημοτικό Συμβούλιο Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Σε σύνολο 33 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 28 ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΑΝ Δέκα επτά (17) Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι κ.κ. Ταχτατζογλου
Γαβριήλ, Βαϊνας Ζήσης, Κωστοπούλου Μαρία, Καραγεώργος Αντώνιος, Ανεστίδης Ανέστης, Πιτίκης Ευστράτιος, Κορδονούρης Μενέλαος, Μπατζαρακίδης Ιωάννης, Μπίκος Βασίλειος, Τσακίρης Μιχαήλ, Κοκκινίδου Αναστασία, Σαραφιδης Κωνσταντίνος, Οκλαλιώτης Ανδρέας, Χατζηκυριακού Παύλος, Κουρας Δήμος, Στεργιαδης Απόστολος, Διαμαντης Διαμαντής και (1) ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Γέφυρας κ.Αποστόλου Στέργιος.

ΚΑΤΑΨΉΦΙΣΑΝ Εντεκα (11) Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι κ.κ. Μηντσιούδης Μαυρουδής, Σαμανδαράς Ανδρέας, Ισμαηλίδης Βλάσιος, Παραλυκίδου Ευδοκία,
Μπόσκογλου Γνωστοθέα, Κοσκινάς Ευρυσθένης, Χατζάκος Παναγιώτης, Μηντζαρίδης Μηνάς, Ευσταθιάδης Λουκάς, Μαρκίδης Παναγιώτης και
Σιδηρόπουλος Σάββας.

1) Εγκρίνει την διερεύνηση της απευθείας ανταλλαγής του δημοτικού ακινήτου, με την ιδιόκτητη έκταση της εταιρείας ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε.,για λόγους προφανούς ωφέλειας που θα προκύψει από την οικονομική ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα στην περιοχή και που αναφέρονται στο εισαγωγικό μέρος της απόφασης. Η ανταλλαγή των εν λόγω ακινήτων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν της σύνταξης του πορίσματος της ειδικής επιτροπής, η οποία θα προβεί στην εκτίμηση, την καταμέτρηση, τον προσδιορισμό του τιμήματος των ακινήτων και στην σύνταξη σχετικής τεχνικής έκθεσης με τους όρους και τις προδιαγραφές διαμόρφωσης
της νέας οδού και των εργασιών αποκατάστασης κάθε είδους υποδομής, εντός των ανταλλασσόμενων εκτάσεων.

2) ΟΙ Δημοτικοί Σύμβουλοι που θα συμμετέχουν στην ανωτέρω επιτροπή, θα είναι αυτοί που έχουν ορισθεί με την υπ’αριθμ.4_2021 ΑΔΣ, ήτοι: Ο κ. Βαϊνάς Ζήσης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Χωροταξίας ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Οκλαλιώτη Ανδρέα. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Αντιπρόεδρο της Κοινότητας.

3) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Χαλκηδόνος, να προβεί στην συγκρότηση της επιτροπής εκτίμησης ακινήτων και στον καθορισμό του τρίτου μέλους της επιτροπής εκτίμησης ακινήτων
Η επιτροπή καλείται σε εύλογο χρονικό διάστημα να παραδώσει το πόρισμά της ώστε στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο να διαπιστώσει την ωφέλεια ή μη της ως άνω ανταλλαγής.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *