Δ.Χαλκηδόνος:Η σύμβαση της αποκομιδής απορριμμάτων συνολικού ποσού 2.239.126,61€

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο  Ποσού 1.805.747,27€ + ΦΠΑ (24%) 433.379,34€, συνολικού ποσού 2.239.126,61€.

Στα Κουφάλια και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 03/06/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μ.μ. οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

1. Ο Αναγνωστόπουλος Σταύρος, Δήμαρχος Χαλκηδόνος, νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Χαλκηδόνος, Νομού Θεσσαλονίκης
2. Η ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, νόμιμα εκπροσωπούμενη εν τω προκειμένω από τον κο Παπαϊωάννου Ανέστη δυνάμει του με αριθμ. 1172/01-06-2020 πρακτικού Δ.Σ. αυτής, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων την παροχή υπηρεσιών για την «Αποκομιδή απορριμμάτων δήμου Χαλκηδόνος και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης για τρία (3) έτη». Ως ημερομηνία έναρξης της παροχής των παραπάνω υπηρεσιών ορίζεται η 03/06/2020 και ημερομηνία λήξης η 02/06/2023, με δικαίωμα παράτασης για άλλο ένα (1) έτος κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης της αναθέτουσας αρχής προς τον ανάδοχο, εντός δύο (2) μηνών πριν την λήξη της σύμβασης.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η συχνότητα αποκομιδής των απορριμμάτων θα εκτελείται μέχρι τη λήξη της σύμβασης όπως mορίζεται παρακάτω:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(Κοινότητες: Αγ.Αθανασίου, Γέφυρας, Βαθυλάκκου, Ξηροχωρίου, Ν.Μεσημβρίας και Αγχιάλου) Αποκομιδή δύο (2) φορές ανά εβδομάδα από κάθε κοινότητα και τις επιχειρήσεις της περιοχής τους.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
(Κοινότητες: Κουφαλίων και Προχώματος (οικισμοί Προχώματος, Καστανά και Ακροποτάμου) – Δημοτική Κοινότητα Κουφαλίων: Αποκομιδή τρεις (3) φορές ανά εβδομάδα. (με εξαίρεση την κεντρική οδό Εθνικής Αντίστασης στην οποία θα γίνεται αποκομιδή κάθε μέρα.)

– Δημοτική Κοινότητα Προχώματος (αποτελούμενη από οικισμούς Πρόχωμα, Καστανά και Ακροπόταμο): Αποκομιδή δύο (2) φορές την εβδομάδα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
(Κοινότητες: Χαλκηδόνας, Αδένδρου, Παρθενίου, Λουδία, Μικρού Μοναστηρίου, Ελεούσας και Βαλτοχωρίου)
– Αποκομιδή δύο (2) φορές ανά εβδομάδα από τις κοινότητες Χαλκηδόνας, Αδένδρου, Μικρού Μοναστηρίου και Λουδία
– Αποκομιδή μία (1) φορά ανά εβδομάδα από τις λοιπές κοινότητες (Παρθενίου, Ελεούσας και Βαλτοχωρίου)

Κατά τη διάρκεια τοπικών εορτών και πανηγυριών που τελούνται από το δήμο ή με την υποστήριξη του δήμου, ο ανάδοχος υποχρεούται να στείλει όχημα για την απομάκρυνση των απορριμμάτων μια μέρα πριν την έναρξη των εκδηλώσεων, για όσες μέρες διαρκέσουν αυτές και την επόμενη μετά το πέρας αυτών
Η αποκομιδή των απορριμμάτων θα εκτελείται από όλους τους προαναφερόμενους οικισμούς και τις επιχειρήσεις του δήμου, καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης με τη χρήση έξι (6) απορριμματοφόρων οχημάτων χωρητικότητας μεγαλύτερης των 20m3, αντιρρυπαντικής
τεχνολογίας EURO-5 και πάνω. Για την κάλυψη έκτακτων βλαβών στα απορριμματοφόρα, ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ένα εφεδρικό απορριμματοφόρο όχημα χωρητικότητας άνω των 20m3, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO-5 και πάνω, το οποίο θα καλύψει τα κενά που θα δημιουργηθούν μέχρι την
ολοκλήρωση επισκευής και την επιστροφή του τακτικού απορριμματοφόρου στις εργασίες του.

Πλύση κάδων απορριμμάτων 1100 λίτρων.
Η πλύση των κάδων απορριμμάτων (χωρητικότητας 1100Lt) θα πραγματοποιείται με συχνότητα μία (1) φορά ανά μήνα κατόπιν εντολής της υπηρεσίας, στην οποία θα αναφέρονται οι κάδοι που θα καθαριστούν.
Για την πλύση των κάδων υπολογίζεται πλύση των κάδων από ειδικό όχημα πλυντηρίου κάδων, σε εφαρμογή της Κ.Υ.Α. 114218/17.11.1997 (Φ.Ε.Κ. 1016). Το συγκεκριμένο όχημα θα διατίθεται με το απαραίτητο προσωπικό, η πλύση θα γίνεται με απορρυπαντικό και απολύμανση με ζεστό νερό και τέλος οι κάδοι θα τοποθετούνται στις αρχικές τους θέσεις.
Για το πλύσιμο των κάδων ο Δήμος θα υποδείξει την θέση λήψης του καθαρού νερού καθώς και τον χώρο απόρριψης των ακαθάρτων, με δαπάνες του Δήμου.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ.
1. Η Οικονομική Επιτροπή έχει το δικαίωμα αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται οι συμφωνηθέντες όροι να κηρύξει με απόφασή της έκπτωτο τον ανάδοχο και να
διενεργήσει νέα σε βάρος του δημοπρασία καθώς επίσης το δικαίωμα της κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ του Δήμου.
2. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των υπηρεσιών του Αναδόχου θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής & Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό και θα γνωστοποιηθεί στον ανάδοχο μετά την υπογραφή της σύμβασης και πριν από την εγκατάσταση και την ανάληψη των υπηρεσιών του.
3. Η Επιτροπή Παραλαβής & Καλής Εκτέλεσης Εργασιών μπορεί να απευθύνεται και εγγράφως προς τον Ανάδοχο, δίνοντας συγκεκριμένες οδηγίες και κατευθύνσεις. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη του τις παρατηρήσεις της Επιτροπής επίτης παροχής των υπηρεσιών του.

Η προθεσμία αποκομιδής των απορριμμάτων ανά περίπτωση ταυτίζεται με την προκαθορισμένη (ανά οικισμό ή περιοχή του δήμου) ημέρα εργασίας του αναδόχου, όπως αυτή προσδιορισθεί από την αρμόδια υπηρεσία καθαριότητας. Στον ανάδοχο για κάθε μέρα υπέρβασης της προθεσμίας αποκομιδής υπαιτιότητας από μέρους του, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 500,00€.

[pdf-embedder url=”https://e-koufalia.gr/pdfs/apor.pdf”]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *