Δ.Χαλκηδόνος:Μελέτη κόμβου Μ.Μοναστηρίου

Το 2018 με ομόφωνη απόφαση της η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είχε εγκρίνει αρχικά και υπεγράφη αργότερα, τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου Χαλκηδόνος  για την  μελέτη κόμβου Μικρού Μοναστηρίου» και υπεγράφη το σχέδιο από την κα Πατουλίδου και τον πρώην δήμαρχο κο Τσουκνιδά.

Σήμερα προκυρύσεται διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης ,ώστε να προχωρήσει η διαδικασία κατασκευής του κόμβου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Συνοπτικός διαγωνισμός, με τη διαδικασία του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης “ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ”, προϋπολογισμού 64.118,65€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), αρ. μελ. 107/2020 (κωδικός CPV: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 71320000-7).

1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού)
Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 36, Τ.Κ. 57010, Κουφάλια Ν.Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 23913 30101
Telefax: 2391330130
Ιστοσελίδα (URL): https://dimoschalkidonos.gr/
Κωδικός NUTS: GR122

2. Πληροφορίες- Στοιχεία Επικοινωνίας
Πληροφορίες: : Μαρία Παπαγεωργίου, τηλ 23913 30165, 23913 30163 E-mail : m.papageorgiou@n3.syzefxis.gov.gr

3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimoschalkidonos.gr,

4. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών – αποσφράγισης Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25/02/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί κατά την ως άνω ημερομηνία και ώρα στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χαλκηδόνος στη δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 36, ΤΚ 57100, Κουφάλια Ν. Θεσσαλονίκη, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

5. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

6. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της διακήρυξης και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών, στις κατηγορίες μελετών ως εξής:

στην κατηγορία μελέτης 10, Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων, πτυχίο τάξης Α΄και άνω
 στην κατηγορία μελέτης 13, Μελέτες Υδραυλικών Έργων, πτυχίο τάξης Α΄και άνω
 στην κατηγορία μελέτης 21, Γεωτεχνικές Μελέτες κι Έρευνες, πτυχίο τάξης Α΄και άνω
 στην κατηγορία μελέτης 08, Στατικές Μελέτες, πτυχίο τάξης Α΄και άνω
 στην κατηγορία μελέτης 09, Μελέτες Μηχανολογικές–Ηλεκτρολογικές-Ηλεκτρονικές, πτυχίο τάξης Α΄και άνω
 στην κατηγορία μελέτης 27, Περιβαλλοντικές Μελέτες, πτυχίο τάξης Α΄και άνω

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος ΧΙ του Προσταρτήματος Α΄ του  ν.4412/2016.

7. Χρόνος Ισχύος Προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δέκα (10) μήνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών .

8. Εγγύηση Συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού χιλίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (1.034 €). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 24/01/2022, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

9. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

10. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

11. Συμπληρωματικές Πληροφορίες/Διευκρινήσεις: Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως (ήτοι μέχριτις 16/02/2021 ημέρα Τρίτη), η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, έως την Παρασκευή 19/02/2021.

12. Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από την ΠΚΜ και τον Δήμο Χαλκηδόνος

13. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χαλκηδόνος

Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΙΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *