Δ.Χαλκηδόνος:Οικονομική Επιτροπή-Τα θέματα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 3 7 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 Ο.Ε.
Δευτέρα 13/12/2021 και ώρα 11π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση Πρακτικού 4 του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» Εκτιμώμενης αξίας 429.697,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. (Συστημικός Αριθμός Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 135944).
2. Μερική Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου μας.
3. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης των υπ.αρ.23 τμημάτων του υπ΄αριθ.1797 Έκτασης 3.381τ.μ. δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα ΑΓΧΙΑΛΟΥ.
4. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σύνταξης ειδικού δικαστικού πληρεξουσίου σε συμβολαιογράφο, για τον προσδιορισμό δικασίμου ενώπιον του Αρείου Πάγου της ασκηθείσας με ΓΑΚ: 3247/2021 και ΕΑΚ: 309/2021 Αναίρεσης του Δήμου Χαλκηδόνος κατά της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «HELLENIC WASTE RECYCLING S.A» για την αναίρεση της υπ’ αριθμ. 1640/2021 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.
5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού από τη θέση Βρυσούλα έως τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο προς την τ.κ. Δυτικού του Δ. Πέλλας», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0006181444.
6. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο: «Εργασίες αγροτικής οδοποιϊας Δήμου Χαλκηδόνος» Αρ. Μελ. 195/2018.
7. Καθορισμός τέλους Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2022
8. Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022.
9. Καθορισμός τέλους χρήσης των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου για το έτος 2022.
10. Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης της επιτροπής για την παράταση της υπ’αριθ. 2236/16-02-2021 σύμβασης με τον μισθωτή Κουρουτζάκη Σταύρο.
11. Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης της επιτροπής για την παράταση της υπ’αριθ. 833/19-01-2021 σύμβασης με τον μισθωτή Κουρουτζάκη Σταύρο.
12. Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης της επιτροπής για την παράταση της υπ’αριθ. 2235/16-02-2021 σύμβασης με τον μισθωτή Δημήτριο Διονυσόπουλο του Ιωάννη (ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ).
13. Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης της επιτροπής για την παράταση της υπ’αριθ. 11659/04-08-2021 σύμβασης με τον μισθωτή Τζελέπη Δημήτριο του Αθανασίου (ΤΖΕΛΕΠΗ & ΣΙΑ ΟΕ).
14. Ορισμός μελών για την συγκρότηση παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την σύνταξη τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων Δήμου Χαλκηδόνος»
15. Χρονική Παράταση της σύμβασης με τίτλο “Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμο Χαλκηδόνος”
16. Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης της επιτροπής για την παράταση της υπ’αριθ. 832/19-01-2021 σύμβασης με τον μισθωτή Παπαγκιντσίδη Αθανάσιο του Δημητρίου
17. . Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης της επιτροπής για την παράταση της υπ’αριθ. 834/19-01-2021 σύμβασης με τον μισθωτή Αντώνιο Μπαλτζή (ΑΦΟΙ ΜΠΑΛΤΖΗ ΟΕ).
18. Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης της επιτροπής για την παράταση της υπ’αριθ. 2205/15-02-2021 σύμβασης με τον μισθωτή Αντωνίου Μπαλτζή (ΑΦΟΙ ΜΠΑΛΤΖΗ ΟΕ)
19. Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης της επιτροπής για την παράταση της υπ’αριθ. 2207/15-02-2021 σύμβασης με τον μισθωτή Παπαγκιντσίδη Αθανάσιο του Δημητρίου.
20. Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου : “Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις”, αρ. Μελέτης 97/2018.