Δ.Χαλκηδόνος:Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής-Δευτέρα 30/09 ώρα 09.00

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 2 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019 Ο.Ε. (Άρθρα 72, 74 & 75 του Ν.3852/2010)

Καλούνται τα μέλη της Ο.Ε. σε τακτική συνεδρίαση στις 30/09/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ
στην αίθουσα του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Πρακτικού Σταδίου 1 (Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια: « Προμήθεια μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκηδόνος», Εκτιμώμενης αξίας 63.600,00 € με ΦΠΑ. (Συστημικός Αριθμός Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 75689)
2. Έγκριση Πρακτικού Σταδίου 3 ( Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια: « Προμήθεια μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκηδόνος», Εκτιμώμενης αξίας 200.000,00 € με ΦΠΑ. (Συστημικός Αριθμός Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 69727)
3. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την υπηρεσία : “Μίσθωση μηχ/των για εργασίες του Δήμου Χαλκηδόνος και για τους εκχιονισμούς κατά την περίοδο 2019-2020”, (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) αρ. Μελέτης 13/2019
4. Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου μας.
5. Έγκριση Πρακτικού (Στάδιο 2 – Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια: «Προμήθεια & Εγκατάσταση εξοπλισμού για την Αναβάθμιση και τον Εκσυχρονισμό της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού Δ.Κ Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος», προϋπολογισμού μελέτης 1.548.760,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)”(Συστημικός Αριθμός Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 65622)
6. Ανάκληση της υπ. αρ. 115/2019 απόφασης της Ο.Ε. Δ. Χαλκηδόνος (ΑΔΑ: ΩΤΣΛΩΗ2-Η02) και εκ νέου συγκρότηση Επιτροπής Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις», προϋπολογισμού 230.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (185.483,87 €, χωρίς Φ.Π.Α.).
7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
8. Έγκριση πρακτικών 1ου και 2ου σταδίου συνοπτικού Διαγωνισμού προμήθειας Ηλεκτρολογικού υλικού.
9. Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ελαστικών οχημάτων.
10. Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού και ενστάσεων για τον συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας ελαστικών.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *