Δ.Χαλκηδόνος:Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής-Τα θέματα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 1 8 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 Ο.Ε.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 , του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/01-03-2020) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει και την υπ΄αριθμ. 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας skype, την Τρίτη 22/6/2021 και ώρα 11:00 π.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αποδοχή επιχορήγησης ύψους 415.374,26 € για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους.
2. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου 2021 (8η )
3. Έγκριση πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια i) τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλκηδόνος» ii) φρέσκου γάλατος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Ν.Π «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλκηδόνος» και του Δήμου Χαλκηδόνος και iii) κερασμάτων για εκδηλώσεις του Δήμου, προϋπολογισμού 157.464,33 € με ΦΠΑ για δύο έτη» με συστημικό αριθμό 108305 (ΤΜΗΜΑΤΑ 1-13 & 16)
4. Έγκριση πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια i) τροφίμων για τις ανάγκεςτων παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλκηδόνος» ii) φρέσκου γάλατος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Ν.Π «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλκηδόνος» και του Δήμου Χαλκηδόνος και iii) κερασμάτων για εκδηλώσεις του Δήμου, προϋπολογισμού 157.464,33 € με ΦΠΑ για δύο έτη» με συστημικό αριθμό 108307 (ΤΜΗΜΑΤΑ 14 ΚΑΙ 15)
5. Έγκριση Πρακτικού Σταδίου 3 “Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου” του Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την υπηρεσία «Δημιουργία διαδικτυακής πύλης γεωχωρικών δεδομένων του Δ.Χαλκηδόνος», εκτιμώμενης αξίας 75.000,00 € με ΦΠΑ.(Συστημικός Αριθμός Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 105158)
6. Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της νομιμοποίησης του δικηγόρου κ. Α. Παπαρρηγόπουλου, αναφορικά με την επικείμενη δικάσιμο της Αγωγής Δήμων, μεταξύ άλλων και του Δήμου Χαλκηδόνος κατά των εταιριών Energa A.E., ΚΕΝΤΩΡ Α.Ε., HELLAS POWER A.E.
7. Έγκριση 1ου Πρακτικού Ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών για το διαγωνισμό επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανάπλαση, κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων και ασφαλτόστρωση στο βόρειο δυτικό τμήμα του οικισμού Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος», συνολικού προϋπολογισμού 403.225,81 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *