Δ.Χαλκηδόνος:Συνεδρίαση της Οικ.Επιτροπής-Τρίτη 15/12

Καλείστε σε συνεδρίαση της Ο.Ε. δια περιφοράς, στις 15/12/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα από 10:00 π.μ, έως και 11:00 π.μ., λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 και σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα:

1. Το άρθρο 75, Ν. 3852/10
2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020)
4. Της υπ΄αριθμ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ,
5. Το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869)
6. Την παρ. 3 του άρθρου14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988)
7. Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.53080/28.08.2020 (ΦΕΚ 3611/29.08.2020 τεύχος Β’),
8. του ΦΕΚ Β΄/4484/11-10-2020 και του ΦΕΚ Β΄4681/22-10-2020
9. της υπ’αριθμ. 427/77440 /13 Νοεμβρίου 2020 (Α.Δ.Α.:Ψ8Τ646ΜΤΛ6- ΠΓΦ) εγκυκλίου ΥΠΕΣ όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629/27.11.2020 (ΦΕΚ 5255/28.11.2020 τεύχος Β’) με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής για τον Διαγωνισμό προμήθειας αναρροφητικών σαρώθρων του Δήμου Χαλκηδόνος εκτιμώμενης αξίας 209.999,39 € με Φ.Π.Α.
2. Έγκριση διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας αναρροφητικών σαρώθρων στα πλαίσια του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (83448/22-11-2019 Απόφαση επιχορήγησης) για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκηδόνος, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων (209.999,39€ με ΦΠΑ).
3. Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης και έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ»
4. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού ΟΚΠΑΧ έτους 2020.
5. Παράταση του χρόνου της σύμβασης για τη Μελέτη «Γ.Π.Σ. του Δ.Κουφαλίων >> νυν Δ.Ε. Κουφαλίων του Δ.Χαλκηδόνος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του αρθ.27 του Ν. 3316/05.
6. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 196/2020 ΑΟΕ , «Υποβολή αιτήματος τροποποίησης απόφασης ένταξης για το έργο με τίτλο <∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ>», και τον ορισμό εκπροσώπου για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης.
7. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού (10Η ) του Δήμου έτους 2020
8. Ένταξη του Δήμου Χαλκηδόνος στο Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.
9. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ΄αριθ. 1797-19 δηµοτικού ακινήτου, έκτασης 4.057τμ. στην Κοινότητα Αγχιάλου
10. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης 50 (πενήντα) από το υπ.αριθ.2699-2 δημ. αγροτεμάχιο στην Κοινότητα Ν. Μεσημβρίας
11. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης 37 (τριανταεπτά) στρεμμάτων από το υπ.αριθ.2699-1 δημ. αγροτεμάχιο στην Κοινότητα Ν. Μεσημβρίας
12. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης 7 (επτά) στρεμμάτων από το υπ.αριθ.1381 δημ. αγροτεμάχιο στην Κοινότητα Ν. Μεσημβρίας
13. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης 5 (πέντε) στρεμμάτων από το υπ.αριθ.1822 δημ. αγροτεμάχιο στην Κοινότητα Ν. Μεσημβρία
14. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης 14 (δεκατεσσάρων) στρεμμάτων από το υπ.αριθ.2333 δημ. αγροτεμάχιο στην Κοινότητα Ν. Μεσημβρίας
15. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης 6 (έξι) στρεμμάτων από το υπ.αριθ.1190 δημ. αγροτεμάχιο στην Κοινότητα Ν. Μεσημβρίας
16. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης 100 (εκατό) στρεμμάτων από το υπ.αριθ.2596 δημ. αγροτεμάχιο στην Κοινότητα Ν. Μεσημβρίας
17. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ΄ αριθ. 1797-14δηµοτικού ακινήτου, έκτασης 4.097τμ. στην Κοινότητα Αγχιάλου
18. Έγκριση πρακτικών εκ νέου δημοπρασίας κατόπιν τροποποίησης των όρων για την εκμίσθωση του υπ΄αριθ. 1797-6 δηµοτικού ακινήτου, έκτασης 4.000τμ. στην Κοινότητα Αγχιάλου
19. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης 10 (δέκα) στρεμμάτων από το υπ.αριθ.2722 δημ .αγροτεμάχιο στην Κοινότητα Ν. Μεσημβρίας
20. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης 12 (δώδεκα) στρεμμάτων από το υπ.αριθ.2670 δημ. αγροτεμάχιο στην Κοινότητα Ν. Μεσημβρίας
21. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης 50 (πενήντα)στρέμματα από το υπ.αριθ.2699-3 δημ. αγροτεμάχιο στην Κοινότητα Ν. Μεσημβρίας
22. Έγκριση τoυ πρακτικού (αρ.πρωτ.: 17290/10-12-2020) του σταδίου κατακύρωσης του διαγωνισμού «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκηδόνος.
23. Κατάρτιση σχεδίου του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου Χαλκηδόνος οικ. Έτους
2021

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *