Δ.Χαλκηδόνος:Τα θέματα της οικονομικής επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 Ο.Ε.

ΠΡΟΣ

  • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
  • Τους Επικεφαλής των Παρατάξεων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις

30/5/2022 Δευτέρα και ώρα 13:00΄μ.μ.,

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει, καθώς και εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις του άρθρου  10 της από 11 Μαρτίου 2020 Π.Ν.Π. (Α’ 55) και της υπ. αριθ. εγκ.426/77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ.(ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίου, όπως ισχύουν, με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Κατάρτιση σχεδίου 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε 2022.
  2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» Αρ. Μελ. 22/2018
  3. Έγκριση 1ης Παράτασης Προθεσμίας του έργου με τίτλο : <<Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δ. Χαλκηδόνος>> Αρ.Μελ.125/2017
  4. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής του Δήμου Χαλκηδόνος και των νομικών του προσώπων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης εκατόν πέντε χιλιάδων τετρακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (10414,72 €) με ΦΠΑ 24% & 6% για δύο έτη.
  5. Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου μας.
  6. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστου δημοτικού χώρου για εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην Κοινότητα ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ, για την θρησκευτική πανήγυρη του Αγ. Πνεύματος- ΑΝΤΡΙΑΔΑ 2
  7. Έγκριση τροποποίησης Σύμβασης κατά την έννοια της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 (μη ουσιώδης τροποποίηση χωρίς οικονομικό αντικείμενο) για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Δήμου Χαλκηδόνος 2021», προκειμένου να καλύπτονται οι απαιτήσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 21 του Ν.4782/2021(Αρ. μελέτης 15/2021, Στοιχεία Σύμβασης: αρ. πρωτ.: 3488-09/03/2022, ΑΔΑΜ 22SYMV010173322)
  8. Έγκριση τροποποίησης Σύμβασης κατά την έννοια της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 (μη ουσιώδης τροποποίηση χωρίς οικονομικό αντικείμενο) για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις και συντηρήσεις δημοτικών οδών Δ. Χαλκηδόνος», προκειμένου να καλύπτονται οι απαιτήσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 21 του Ν.4782/2021 (Αρ.Μελέτης 18/2021, Στοιχεία Σύμβασης: αρ. πρωτ. 6458-04/05/2022, ΑΔΑΜ: 22SYMV010486494 2022-05-04)