Δ.Χαλκηδόνος:Δ.Συμβούλιο Δευτέρα 31/07 ώρα 19.100

Σ Υ Γ Κ Λ Η Σ Η ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε να συμμετάσχετε στη 15η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκηδόνος που θα γίνει στις 31/07/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 και θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης (με προθεσμία ενημέρωσης του τρόπου συμμετοχής σας την 31/07/2023 και ώρα 11:00 π.μ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 11 του ν.5043/23 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α’), για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Έγκριση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών έτους 2022 Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023.
 3. Έκθεση εσόδων – εξόδων β’ τριμήνου 2023 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2023 Δήμου Χαλκηδόνος.
 4. Λήψη απόφασης για την χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 834 αγροτεμάχιο της Οριστικής Διανομής 1929 αγροκτήματος Προχώματος.
 5. Λήψη απόφασης για την μακροχρόνια εκμίσθωση του υπ.αρ.1451α, Δημοτικού αγροτεμάχιου έκτασης 1.000 τ.μ., στην Κοινότητα Χαλκηδόνας.
 6. Λήψη απόφασης για την μακροχρόνια εκμίσθωση του υπ.αρ.1451β, Δημοτικού αγροτεμάχιου έκτασης 3.000 τ.μ., στην Κοινότητα Χαλκηδόνας.
 7. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της σύμβασης (αναμόρφωση τιμής) για την υπηρεσία «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ».
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο «Εργασίες οδοποιίας στην περιοχή επέκτασης Δ.Κ. Χαλκηδόνας έτους 2017».
 9. Λήψη απόφασης για χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 662 αγροτεμάχιο της Αναμόρφωσης 1964 αγροκτήματος Χαλκηδόνας.
 10. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. για το έργο: “Ασφαλτοστρώσεις – Συντηρήσεις δημοτικών οδών Δ. Χαλκηδόνος” Αρ.Μελ.18/2021.
 11. Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023.
 12. Λήψη απόφασης για την αποδοχή συμπληρωματικής χρηματοδότησης για το έργο: «Κατασκευή αποχέτευσης όμβριων στην επέκταση του οικισμού Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος»Αριθ. Μελ. 136/2019.
 13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής έργου: <<Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων στην Επέκταση του οικισμού Κουφαλίων του Δ. Χαλκηδόνος>> Αρ.Μελ.136/2019.
 14. Έγκριση παραχώρησης χώρου του Δημοτικού σχολείου Ελεούσας, στο σωματείο «Μαζί για τον συνάνθρωπο».
 15. Περί επιλογής χώρου γα την διεξαγωγή της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.
 16. Ανάκληση του σκέλους Α3 της υπ’ αριθμ. 279/2011 ΑΔΣ που αφορά στην έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης οχημάτων από το Δήμο στο Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλκηδόνος.
 17. Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης για την ανάθεση επιστημονικού έργου με τίτλο «Έρευνα για τον καθορισμό της παλαιοπεριβαλλοντικής εξέλιξης στην ευρύτερη περιοχή της Ν. Μεσημβρίας (Σαρίκεσι) με γεωλογικά, παλαιοντολογικά και υδρομορφολογικά κριτήρια».

Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω ιστοσελίδας:

https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-14716