Δ.Χαλκηδόνος:Δημοτικό συμβούλιο Τρίτη 12/09 ώρα 19.00

Σ Υ Γ Κ Λ Η Σ Η ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 20η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκηδόνος που θα γίνει στις 12/09/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 και θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης (με προθεσμία ενημέρωσης του τρόπου συμμετοχής σας την 12/09/2023 και ώρα 11:00), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 11 του ν.5043/23 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α’), για λήψη απόφασης στα παρακάτω

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Έγκρισησχεδίου 7ηςαναμόρφωσηςπροϋπολογισμού οικ. έτους2023.
 2. Έκθεση εσόδων – εξόδων β’ τριμήνου 2023 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2023 Δήμου Χαλκηδόνος.
 3. Έγκριση χρονικής παράτασης της 22SYMV011821880 2022-12-15 σύμβασης, που αφορά την προμήθεια ελαστιχοφόρου φορτωτή ≥ 2,4m3 λόγω της πανδημίας COVID 19 αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία.
 4. Έγκριση χρονικής παράτασης της 22SYMV010745316 2022-06-15 σύμβασης, που αφορά την “ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.
 5. Έγκριση χρονικής παράτασης σύμβασης προμήθειας γάλατος εργατοτεχνιτών αρ. πρωτ. 14.791/5.10.2021, με την προμηθεύτρια εταιρία ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ.
 6. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστή ΙΕΚ.
 7. Έγκριση παράτασης ισχύος προγραμματικής σύμβασης υλοποίησης της πράξης «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Χαλκηδόνος και μελέτη κόμβου Μικρού Μοναστηρίου».
 8. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας Δήμου Χαλκηδόνος», στα πλαίσια του Ε.Π «Κεντρική Μακεδονία» Άξονας Προτεραιότητας 9Β: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ».
 9. Καθορισμός τέλους χρήσης των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου για το έτος 2024.
 10. Παράταση των συμβάσεων ΙΔΟΧ του προσωπικού της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλκηδόνος» στα πλαίσια του Ε.Π «Κεντρική Μακεδονία» Άξονας Προτεραιότητας 9Β: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας -ΕΚΤ», πρόσκληση με κωδικό 028.9iv και τίτλο «Κέντρα Κοινότητας», λόγω παράτασης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης.
 11. Συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου (επιτροπής) σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, για τη προμήθεια με τίτλο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στον Δήμο Χαλκηδόνος».

Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω ιστοσελίδας:

https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-14818