Δ.Χαλκηδόνος:Πρόσληψη δημοσιογράφου

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ -ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Έχοντας υπόψη:

 1. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ
 2. Την πρόσληψη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη-Δημοσιογράφου , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, για την επικουρία του Δημάρχου σε θέματα δημοσιογραφικής προβολής θεμάτων τοπικής αυτοδιοίκησης του Δήμου Χαλκηδόνος. Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να έχει εμπειρία, ή επαγγελματική ειδίκευση στη χρήση εντύπων και ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (εφημερίδες, τηλεοπτικοί σταθμοί κ.λ.π.) σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά προς το Δήμαρχο σε θέματα Επικοινωνίας,Διοργανώσεων, Προβολής, Δημοσίων Σχέσεων, Διεθνών Σχέσεων, Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης,που αφορούν στο Δήμο και στο νομικό πρόσωπο αυτού, καθώς και σε θέματα ενός ολοκληρωμένου πλάνου για την προβολή των δράσεων και πολιτικών του Δήμου, όπως επίσης των ενεργειών και δράσεων του ιδίου του Δημάρχου. Θα συνεργάζεται παράλληλα με τις Υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου ενημερώνεται για τις επιμέρους δράσεις του Δήμου, έτσι ώστε να διαμορφώνει το σχέδιο της προβολής τους προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τους δημότες του Δήμου.
 3. Ο/Η ανωτέρω θα υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Το συμβουλευτικό του/της έργο θα απευθύνεται προς το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και την Δημοτική Επιτροπή, ανάλογα με τις αρμοδιότητές του/της.
 4. Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση(ΕΕ)(άρθρο 12 Ν.3584/2007). 2. Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21οέτος, άρθρο13τουΝ.3584/2007). 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την άσκηση των καθηκόντων τους της θέσης που επιλέγουν (αρ. 14 του Ν.3584/2007). 4. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν.3584/2007). 5. Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση, που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την παραπάνω θέση (αρ. 16τουΝ.3584/2007). 6. Να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση για πειθαρχικούς λόγους (αρ. 17 του Ν.3584/2007). Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  1) Αίτηση
  2) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. 3) Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 4) Βεβαίωση μέλους αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής ένωσης,η οποία είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ). 5) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη της εμπειρίας και της ασφαλιστικής κάλυψης ως δημοσιογράφου. 6) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπου θα δηλώνεται ο εργοδότης,το είδος και το χρονικό διάστημα της εμπειρίας. 7) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού σύμφωνα (άρθρα 11 έως και 17 του ν.3584/2007), καθώς και ότι δεν συντρέχει κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με το αρ. 76 του ν.4622/2019. 8) Βιογραφικό σημείωμα. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
  Η παρούσα γνωστοποίηση για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη – Δημοσιογράφου,θα δημοσιευτεί σε μια ημερήσια εφημερίδα κυκλοφορίας του Νομού Θεσσαλονίκης και θα αναρτηθεί:
  α) στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». β) στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Χαλκηδόνος. γ) στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Χαλκηδόνος (https://dimoschalkidonos.gr). Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενοτηςγνωστοποίησης μαζί με την Αίτηση και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις στην ιστοσελίδατουΔήμουΧαλκηδόνος (https://dimoschalkidonos.gr).
  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα γνωστοποίηση δικαιολογητικά, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: dimos.xalk@n3.syzefxis.gov.gr (πληροφορίες γραφείο πρωτοκόλλου, τηλ. 2391330143), εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών,η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα δημοσίευσης της παρούσας σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού, ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στη Διαύγεια καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκηδόνος (https://dimoschalkidonos.gr). Συγκεκριμένα η υποβολή θα γίνει από 07/03/2024 έως και 11/03/2024. Ανυπόγραφη αίτηση και υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές. ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ
  Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη – Δημοσιογράφου θα διενεργηθεί με απόφαση Δημάρχου, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που είναι, κατά την κρίση του, το πλέον κατάλληλο για τη συγκεκριμένη θέση. Η παραπάνω απόφαση θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου.