Δ.Χαλκηδόνος:Ένταξη στο “Πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών “

Ένταξη του Δήμου Χαλκηδόνος στο «Πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ»

Στα Κουφάλια σήμερα Τρίτη 05/03/2024 και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα
του Δημαρχείου η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Χαλκηδόνος, μετά από την υπ’ αριθ. 3150/01.03.2024 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της κου Αναγνωστόπουλου Σταύρου, η οποία δημοσιεύθηκε και γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκε και ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης, κατόπιν ΟΜΟΦΩΝΗΣ
απόφασης των μελών της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018.

Για το 5ο θέμα της Ημερήσιας διάταξης με τίτλο “Ένταξη του Δήμου Χαλκηδόνος στο «Πρόγραμμα
απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του
δημόσιου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ»”, τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής έλαβαν υπόψη την υπ’ αριθ. 3138/01.03.2024 εισήγηση του Ειδικού Συμβούλου κ. Χ. Κωτσάκη, όπως παρατίθεται παρακάτω:
“Ο Δήμος Χαλκηδόνος μέχρι σήμερα έχει ενταχθεί και προσλάβει προσωπικό ΙΔΟΧ μέσω του προγράμματος Απασχόλησης μακροχρόνια Ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, το οποίο έχει καλύψει τις πιεστικές ανάγκες του Δήμου σε θέματα όπως καθαριότητα, υπάλληλοι γραφείων, οδηγών-χειριστών Μηχανημάτων έργου. Από τους εργαζομένους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα τα τελευταία 3 χρόνια στο Δήμο, αυτή τη περίοδο τρείς (3) εργαζόμενοι έχουν ενεργή σύμβαση, που λήγει το προσεχές διάστημα.

Το πρόγραμμα είναι ωφέλιμο για το Δήμο, διότι (α) παρέχει την δυνατότητα στο Δήμο να προσλάβει
προσωπικό για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του λόγω έλλειψης προσωπικού (β) παρέχει επιχορήγηση του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και (γ) συνεισφέρει στον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος.

Επειδή οι ανάγκες για προσωπικό συνεχίζουν να είναι πιεστικές, ο Δήμος Χαλκηδόνος προτίθεται να
υποβάλλει νέο αίτημα στην ΔΥΠΑ για ένταξη στο πρόγραμμα καθότι το πρόγραμμα συνεχίζει να είναι ενεργό, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2855/13-07-2020 (τεύχος Β). Προτείνεται να γίνει πρόσληψη 45 ατόμων, των κάτωθι ειδικοτήτων:


Α. ΥΕ Εργάτη Καθαριότητας (αριθμός θέσεων 30)

Β. ΥΕ Οικοδόμος (αριθμός θέσεων 6)

Γ. ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (αριθμός θέσεων 2)

Δ. ΔΕ Οδηγός Φορτηγών (αριθμός θέσεων 2)

ΔΕ Υπάλληλος γραφείου (αριθμός θέσεων 5)

Για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων, η διάρκεια της επιχορήγησης/προγράμματος ορίζεται στους
δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12), ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει ο δικαιούχος εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του αρχικού 12μηνου απασχόλησης.


Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του
ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως.
Η επιχορήγηση υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης τόσο για τους μισθωτούς όσο και τους ημερομισθίους, το ανώτερο, μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης.


Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, μειώνεται κατά 1/25, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά. Στο μισθολογικό και µη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη.

Οι αποδοχές και η ασφάλιση των επιχορηγουμένων καθορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Είναι δυνατόν επιχορηγούμενος να πραγματοποιήσει κάτω των 25 ημερομισθίων στην περίπτωση που ο λόγος απουσίας αφορά στο πρόσωπο του εργαζόμενου, επιχορηγούμενου και μη.
Για τις ανωτέρω προσλήψεις εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 3128/01.03.2023 βεβαίωση για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκηδόνος.
Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής όπως αποφασίσουν την ένταξη του Δήμου Χαλκηδόνος στο εν λόγω πρόγραμμα επιχορήγησης του ΟΑΕΔ με τίτλο «Πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ», για 45 άτομα με τις κάτωθι ειδικότητες:

Α. ΥΕ Εργάτη Καθαριότητας (αριθμός θέσεων 30)
Περιγραφή θέσης Πλήθος
Οδοκαθαριστής 16
Εργάτης αποκομιδής απορριμμάτων 14

Β. ΥΕ Οικοδόμος (αριθμός θέσεων 6)
Περιγραφή θέσης Πλήθος
Εργάτης οικοδομών 6

Γ. ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (αριθμός θέσεων 2)
Περιγραφή θέσης Πλήθος
Χειριστής Γεωργικών Μηχανημάτων 1
Χειριστής κινητών γερανών 1

Δ. ΔΕ Οδηγός Φορτηγών (αριθμός θέσεων 2)
Περιγραφή θέσης Πλήθος
Οδηγός οχημάτων μεταφοράς φορτίου 2

Ε. ΔΕ Υπάλληλος γραφείου (αριθμός θέσεων 5)
Περιγραφή θέσης Πλήθος
Βοηθός γραφείου 5