Δ.Ε.Υ.Α.Χαλκηδόνος: Έρχονται αυξήσεις ;; Συνεδρίαση Παρασκευή 11/11 ώρα 18.00

Σύμφωνα με πληροφορίες θα υπάρξει εισήγηση για αύξηση 5%  της τιμής χρέωσης σε όλες τις κατηγορίες τιμολογίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

11ης /2022  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., σύμφωνα με:

σε Τακτική, δια ζώσης Συνεδρίαση του Δ. Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. η οποία θα πραγματοποιηθεί την   Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 & ώρα 18:00 μ.μ., στην Δημοτική Κοινότητα «Κουφάλια», στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος.

Α. Ανακοινώσεις- Ενημερώσεις:

Β. Θέματα ημερησίας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1o: «Καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής για το έτος 2023»

Εισηγητές: κος Καράμπας Φώτιος ,Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ. & κος Τσερανίδης Νεκτάριος, Προϊστάμενος Ο.Δ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

ΘΕΜΑ 2o: «Έγκριση έκθεσης ελέγχου ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών-λογιστών επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων έτους 2021»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 3o: «Έγκριση πρακτικού εξώδικης επίλυσης εργατικής διαφοράς της αγωγής ΓΑΚ 2447/2021 κατ’ αρ. 214 Α ΚΠολΔικ και παροχή εξουσιοδότησης στον πρόεδρο του Δ.Σ.»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 4o: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των πελατών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.»

Εισηγητής: κος Πιτικης Ευστράτιος  –Πρόεδρος  Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

ΘΕΜΑ 5o: «Λήψη απόφασης μη χρέωσης δαπάνης της κατασκευής εξωτερικών διακλαδώσεων στα δίκτυα ακαθάρτων στους ιδιοκτήτες»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

ΘΕΜΑ 6o: «Λήψη απόφασης για λήψη νομικών μέτρων κατά της αγωγής της εταιρίας Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε έναντι της ΔΕΥΑΧ για απαιτήσεις από ιδιωτική σύμβαση (παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης αποχετευτικών δικτύων)»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 7o: «Έγκριση Καθιέρωσης Υπερωριακής εργασίας για το 2023»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπανών πάγιου χαρακτήρα και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί  στον   προϋπολογισμό έτους 2022 μετά από αναμόρφωση».

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

ΘΕΜΑ 9ο: «Ορισμός Τεχνικού Ασφαλείας για την Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος για το έτος                2023»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 30/2022 μελέτης  με τίτλο ″Εργασίες κλάδευσης δέντρων στην ΕΕΛ Κουφαλίων” έτους 2022 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και διάθεση πιστώσεων»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 31/2022 μελέτης  και δέσμευση πρόβλεψης πιστώσεων για την  ″Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής και φορολογικής υποστήριξης” ετών 2023- 2024 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 32/2022 μελέτης  και δέσμευση πρόβλεψης πιστώσεων για την  ” Προμήθεια Γάλακτος Προσωπικού ” έτους 2023 για την Δ.Ε.Υ.Α.Χ»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση  της υπ’αριθμ. 33/2022 μελέτης και δέσμευση πρόβλεψης πιστώσεων για την  Προμήθεια ” υγρών καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης” έτους 2023 για την Δ.Ε.Υ.Α.Χ.»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση της 34/2022 μελέτης και δέσμευση πρόβλεψης πιστώσεων για την Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στα Λογισμικά Προγράμματα “Τρίτων” ετών 2023 2024 για την Δ.Ε.Υ.Α.Χ»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση  της υπ’αριθμ. 35/2022 μελέτης και δέσμευση πρόβλεψης πιστώσεων για τις “Εργασίες με βυτιοφόρο μηχάνημα για τον καθαρισμό δικτύων αποχέτευσης και ύδρευσης” έτους 2023 για την Δ.Ε.Υ.Α.Χ.»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση  της υπ’αριθμ. 36/2022 μελέτης για την ʺΠρομήθεια και Επιδιόρθωση Ελαστικών για τα Οχήματα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.ʺ έτους 2022 και διάθεση πιστώσεων “».

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 5372/02-11-2022 πρακτικού επιτροπής ενστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  (Νο 06/2022)».

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ 

ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση  χρηματικών καταλόγων Β΄ τετραμήνου 2022».

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ

ΘΕΜΑ 19o: «Έγκριση γενομένων δαπανών μηνός Σεπτεμβρίου 2022»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.