Διαγωνισμός για το έργο: «Εργασίες αγροτικής οδοποιίας Δήμου Χαλκηδόνος», προϋπολογισμού 200.000,00 €

Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος διακηρύσσει:

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες αγροτικής οδοποιίας Δήμου Χαλκηδόνος»,

O Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 200.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%) .

Ο α/α που έλαβε ο διαγωνισμός στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ είναι 86779

Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους του Δήμου Χαλκηδόνος και από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΤΑ και είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α. 30.7323.001 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 15/01/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται 21/01/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Oi φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην παραπάνω προθεσμία από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ_signed

peri. diakirixi_signed

ΤΕΧ. ΕΚΘΕΣΗ Κ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed

06.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed

07.ΕΣΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ_signed

ΣΑΥ_signed

ΤΕΥΔ ΑΓΡΟΤΙΚΗ_signed

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___041219-2_signed

ΦΑΥ_signed

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *