Δήμος Χαλκηδόνος: Με 35.540 ευρώ επιχορηγούνται οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι

Με συνολικά 35.540 ευρώ επιχορηγεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ο Δήμος Χαλκηδόνος τους πολιτιστικούς συλλόγους.Αναλυτικά η απόφαση και τα ποσά παρακάτω

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθμ.13/25-7-2017 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Χαλκηδόνος Νομού Θεσ/νίκης

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το 10ο θέμα, της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Χαλκηδόνος» και έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων:
Την από 21/07/2017 εισήγηση της Γενικής Γραμματέας του Δήμου Χαλκηδόνος. Στην συνέχεια η Γενική Γραμματέας κ. Εξαδακτύλου Παρασκευή, εισηγήθηκε του θέματος και είπε ότι:
Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.) όπως η παρ. 1 αυτού αντικαταστάθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93), µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε νοµικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων και των εκκλησιαστικών, σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου ή της Κοινότητας για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι για να είναι επιτρεπτή η εν λόγω χρηματική επιχορήγηση, πρέπει ο αποδέκτης-σύλλογος να έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα με την εγγραφή τους στο τηρούμενο στο Πρωτοδικείο της έδρας τους ειδικό δημόσιο βιβλίο (άρθρα 61, 78 εδ. Α’ και 83 του Αστικού Κώδικα). Προεχόντως πολιτιστικό χαρακτήρα πρέπει να έχουν και οι εκδηλώσεις του σωματείου, εξυπηρετώντας και επιδιώκοντας τους αντίστοιχους σκοπούς με αυτούς που αναφέρονται στο καταστατικό τους, η δε πραγματοποίησή τους πρέπει να αποδεικνύεται από τα στοιχεία του φακέλου.

Το σωματείο ή ο σύλλογος πρέπει να έχει έδρα εντός των ορίων της περιφέρειας του Δήμου που παρέχει την επιχορήγηση (ε.π. Χαλκηδόνος) για την οποία έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για τον σκοπό αυτό (ε.π. Πρ/σμός Δήμου Χαλκηδόνος έτους 2017) και που δεν υπερβαίνει το 1,5% των τακτικών εσόδων του.

Επισημαίνεται ότι δεν είναι νόμιμη η καταβολή οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του επιχορηγούμενου σωματείου (Πράξεις 75/2015, 142/2016 VII) Στον προϋπολογισμό του Δήμου Χαλκηδόνος οικονομικού έτους 2017 υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση στον ΚΑ εξόδων 00.6736.001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία». Λαμβάνοντας υπόψη τις υπ’ αρ. πρωτ. 11429-11448/20-07-2017 και 11534-11536/21-07-2017 αιτήσεις των πολιτιστικών συλλόγων, προτείνεται η οικονομική επιχορήγηση στους συλλόγους του Δήμου

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα τονίζεται ότι:

1. Στους Συλλόγους Αγχιάλου και Γέφυρας δίνεται η επιπλέον επιχορήγηση ποσού ύψους 500 και 1.000 ευρώ με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της Γιορτής Κρασιού (Φεστιβάλ Κρασιού) Αγχιάλου και του Διεθνούς Φεστιβάλ στη Γέφυρα, αντίστοιχα.

2. Δίνεται οικονομική επιχορήγηση ύψους 500 ευρώ έκαστον: α) στο θεατρικό εργαστήρι «ΔΡΩΜΕΝΟ» Κουφαλίων και β) στη Χορωδία «ΣΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ» με σκοπό και την συμμετοχή τους ή την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο των δύο κύριων εκδηλώσεις της ΔΚ Κουφαλίων (έδρα συλλόγων), «ΑΝΤΡΙΑΔΑ» ή Εμποροπανήγυρη.

3. Δίνεται οικονομική επιχορήγηση ύψους 500 ευρώ στο Σύλλογο Αναπήρων και Παραπληγικών «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» με σκοπό την (κοινωνική) ενίσχυση του συλλόγου αυτού.

4. Η ως άνω οικονομική επιχορήγηση αφορά σε δράσεις αποκλειστικά για το σκοπό υλοποίησης του σκοπού του καταστατικού των Συλλόγων, με κύριο γνώμονα την αμοιβαία συνεργασία προς όφελος της ενίσχυσης της εξωστρέφειας και της ανάδειξης της πολιτιστικής-ιστορικής κληρονομιάς του Δήμου μας, καθώς επίσης την ενεργό συμμετοχή των Συλλόγων σε εκδηλώσεις ή δράσεις σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, υπό την αιγίδα του Δήμου Χαλκηδόνος.

Η οικονομική αυτή επιχορήγηση τονίζεται ότι δεν καλύπτει λειτουργικά έξοδα των Συλλόγων ενώ οι δαπάνες των αντίστοιχων επιχορηγήσεων δεν
ξεπερνούν το προσήκον μέτρο.

5. Η οικονομική επιχορήγηση αυτή δίνεται αφού έχουν εξασφαλιστεί οι διαθέσιμοι πόροι από τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 του Δήμου μας.

6. Η οικονομική επιχορήγηση θα ληφθεί από τους Συλλόγους και θα εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον αυτοί υποβάλλουν τα αναγκαία δικαιολογητικά κατόπιν ειδικής πρόσκλησης του Δήμου (συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας). Σημείωση: Σύμφωνα με τις υπ’ αρ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14-1-2015 απόφαση (ΦΕΚ 116/Β/21-1-2015), τους Νόμους υπ’ αρ. 3861/2010 και 4305/2014, καθώς επίσης την υπ’ αρ. ΔΗΔ/Φ.40/3694/1-2-2017 (ΑΔΑ: 7ΖΨ4465ΧΘΨ-Ψ0Α) απόφαση του ΥΠΕΣ, […] σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων […]

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. Το δημοτικό συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την από 21/07/2017 εισήγηση της Γενικής Γραμματέας του Δήμου Χαλκηδόνος. 2. Την υπ’ αρ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14-1-2015 απόφαση (ΦΕΚ 116/Β/21-1-2015). 3. Τους Νόμους υπ’ αρ. 3861/2010 και 4305/2014. 4. Την υπ’ αρ. ΔΗΔ/Φ.40/3694/1-2-2017 (ΑΔΑ: 7ΖΨ4465ΧΘΨ-Ψ0Α) απόφαση του ΥΠΕΣ. 5. Την παράγραφο 1 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.) όπως η παρ. 1 αυτού αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 38 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93). 6. Τα άρθρα 61, 78 εδ. Α’ και 83 του Αστικού Κώδικα. 7. Τις υπ’ αρ. πρωτ. 11429-11448/20-07-2017 και 11534-11536/21-07-2017 αιτήσεις των πολιτιστικών
συλλόγων. 8. Την υπ.αριθ. 382/25-7-2017 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης σύμφωνα με το Π.Δ 80/2016

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, την οικονομική επιχορήγηση στους συλλόγους του Δήμου Χαλκηδόνος, ως κάτωθι:

Α/Α ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ

1 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ/ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ- 3.000
2 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ- 1.300
3 ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΥΔΙΑ «ΟΙ ΑΕΤΟΙ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ» -790
4 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΔΕΝΔΡΟΥ “ΠΡΟΟΔΟΣ” -2.000
5 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ “Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” -500
6 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΛΤΟΧΩΡΙΟΥ -500
7 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ -5.000
8 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ -1.250
9 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ «Ο ΑΗ ΓΙΩΡΓΗΣ»- 500
10 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ- 2.300
11 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ -3.000
12 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ -3.000
13 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ- 600
14 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΩ ΓΕΦΥΡΑΣ- 1.000
15 ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- 600
16 ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΑΝΑ “ΑΜΑΡΑΝΤΟΝ”- 600
17 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”- 2.300
18 ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ “ΤΟ ΚΑΒΑΚΛΗ” -2.300
19 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ “Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ”- 2.300
20 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ “ΟΔΥΣΣΕΥΣ¨” -1.200
21 ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ “ΔΡΩΜΕΝΟ” ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ- 500
22 ΧΟΡΩΔΙΑ “ΣΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ “ΚΟΥΦΑΛΙΑ- 500
23 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ»- 500

ΣΥΝΟΛΟ 35.540

Η ως άνω οικονομική επιχορήγηση αφορά σε δράσεις αποκλειστικά για το σκοπό υλοποίησης του σκοπού του καταστατικού των Συλλόγων, με κύριο γνώμονα την αμοιβαία συνεργασία προς όφελος της ενίσχυσης της εξωστρέφειας και της ανάδειξης της πολιτιστικής-ιστορικής κληρονομιάς του Δήμου μας, καθώς επίσης την ενεργό συμμετοχή των Συλλόγων σε εκδηλώσεις ή δράσεις σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, υπό την αιγίδα του Δήμου Χαλκηδόνος.

Η οικονομική αυτή επιχορήγηση τονίζεται ότι δεν καλύπτει λειτουργικά έξοδα των Συλλόγων ενώ οι δαπάνες των αντίστοιχων επιχορηγήσεων δεν
ξεπερνούν το προσήκον μέτρο. Η οικονομική επιχορήγηση αυτή δίνεται αφού έχουν εξασφαλιστεί οι διαθέσιμοι πόροι από τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 του Δήμου μας. Η οικονομική επιχορήγηση θα ληφθεί από τους Συλλόγους και θα εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον αυτοί υποβάλλουν τα αναγκαία δικαιολογητικά κατόπιν ειδικής πρόσκλησης του Δήμου (συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας). Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιχορήγηση αυτή αποτελεί η κατάρτιση σχετικού προγράμματος δράσης του συλλόγου, για τον αντίστοιχο Δήμο.

Ψηφίζει πίστωση ποσού 35.540 ευρώ στον ΚΑ 00.6736.001 του Προϋπολογισμού οικ.έτους 2017. Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 156/2017.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *