Δήμος Χαλκηδόνος:Προνοιακά Αναπηρικά Επιδόματα

Από το γραφείο τύπου Δήμου Χαλκηδόνος λάβαμε και δημοσιεύουμε το παρακάτω δελτίο τύπου

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Από τη Δευτέρα 23/07/2018 το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλκηδόνος ξεκίνησε να υλοποιεί την πιλοτική διαδικασία για την απονομή προνοιακών παροχών σε χρήμα σε Άτομα με Αναπηρίες (ΑΜΕΑ) στο Δήμο Χαλκηδόνος.

Ανακοινώνουμε ότι πλέον η διαδικασία υποβολής αιτήσεων πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου από την συγκεκριμένη υπηρεσία (Κέντρο Κοινότητας) και όχι από τον Δήμο Θεσσαλονίκης – Πρόνοια (Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας) όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα, γεγονός που πιστεύουμε ότι θα εξυπηρετήσει σημαντικά τους συνδημότες μας.

Η νέα διαδικασία έχει ως εξής:

 1. Υποβάλλεται η αίτηση, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Κέντρου Κοινότητας (ΚΑΠΗ Κουφαλίων, ισόγειο).
 2. Μετά την ΥΠΟΒΟΛΗ της αίτησης ο/η παθών/-ούσα παραπέμπεται στον θεράποντα γιατρό της κύριας πάθησης.
 3. Ο γιατρός της κύριας πάθησης, με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της συνταγογράφησης, συμπληρώνει τον φάκελο αναπηρίας με το εισηγητικό και αποστέλλει ηλεκτρονικά τον φάκελο στα ΚΕΠΑ.
 4. Η απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό σύστημα των ΚΕΠΑ και ο αιτών ενημερώνεται με sms και e-mail, ώστε να εισέλθει με τον κωδικό του και να λάβει γνώση. Μπορεί να δηλώσει αν αποδέχεται την απόφαση ή μπορεί εντός προθεσμίας 10 ημερών να προσφύγει σε δευτεροβάθμια επιτροπή.
 5. Στην δευτεροβάθμια επιτροπή διεκπεραιώνεται η προσφυγή με τον ίδιο τρόπο.
 6. Η τελεσίδικη απόφαση αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τα ΚΕΠΑ στον ΟΠΕΚΑ. Εφόσον στον ηλεκτρονικό φάκελο αναπηρίας εμφανίζονται να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την απονομή του επιδόματος, εγκρίνεται η αίτηση.
 7. Η καταβολή του επιδόματος γίνεται από τον ΟΠΕΚΑ μέσω του τραπεζικού λογαριασμού που δηλώθηκε από τον αιτούντα και στον οποίο εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος.
 8. Η καταβολή της παροχής σε χρήμα ισχύει από την 1η του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, ανεξάρτητα από την ημερομηνία εξέτασής του από τα ΚΕΠΑ.

Στη νέα διαδικασία ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ:

 • Άτομα που επιθυμούν να υποβάλουν για πρώτη φορά αίτηση για προνοιακό επίδομα αναπηρίας και δεν έχουν προχωρήσει σε πιστοποίηση της αναπηρίας τους από τα ΚΕΠΑ.
 • Άτομα με αναπηρία που ελάμβαναν στο παρελθόν προνοιακό επίδομα αναπηρίας αλλά η περίοδος χορήγησής του έχει λήξει και δεν διαθέτουν αυτή τη στιγμή πιστοποίηση ΚΕΠΑ σε ισχύ.
 • Άτομα που ζητούν παράταση λήψης επιδόματος και διαθέτουν γνωμάτευση ΚΕΠΑ σε ισχύ.
 • Άτομα που έχουν την δικαστική συμπαράσταση ατόμων με ειδικές ανάγκες ή γονείς ανηλίκων που επιθυμούν να λάβουν το επίδομα.

Στη νέα διαδικασία ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ:

 • Άτομα που δεν κατοικούν στις εν λόγω περιφερειακές ενότητες.

Οι προνοιακές παροχές σε χρήμα (οικονομικές ενισχύσεις – επιδόματα) σε άτομα με αναπηρία που χορηγούνται από τον ΟΠΕΚΑ, κατά την πιλοτική διαδικασία είναι οι εξής:

α) επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους

β) διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος.

γ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία

δ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση

ε) οικονομική ενίσχυση παραπληγικών – τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων

ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου

στ) ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική –

μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.),

Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS)

ζ) οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων

η) οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης

θ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Αστυνομική Ταυτότητα (ή νομιμοποιημένο έγγραφο ανά περίπτωση για πολίτες τρίτων χωρών)
 2. ΑΜΚΑ
 3. Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού όπου ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος
 4. E-mail και κινητό
 5. Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους
 6. Οι πολίτες άλλων χωρών, τα απαραίτητα ανά περίπτωση έγγραφα, όπου προκύπτει η μόνιμη διαμονή στη χώρα.
 7. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση:
 • Για χορήγηση διατροφικού επιδόματος σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος κτλ: 1) Γνωμάτευση ιατρού του Μεταμοσχευτικού Κέντρου 2) Γνωμάτευση ιατρού νεφρολόγου Κρατικού Νοσοκομείου ή Ιατρικού Κέντρου.
 • Για πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά αναπηρία: 1) Για άμεσα ασφαλισμένους ως μισθωτούς (πρώην ΙΚΑ): βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα του ΟΑΕΔ 2) Για άμεσα ασφαλισμένους αυτοαπασχολούμενους (πρώην ΟΑΕΕ, ΤΕΒΕ, ΤΣΑ κ.τ.λ) βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι έχουν διακόψει την άσκηση επαγγέλματος ή βεβαίωση διαγραφής από τα μητρώα του ασφαλιστικού φορέα
 • Για πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης παραπληγικών-τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων: (για άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένους στο δημόσιο) Σε περίπτωση νοσηλείας, βεβαίωση από την οποία να προκύπτει το είδος της προνοιακής δομής (κλειστής ή ανοιχτής φροντίδας)
 • Για οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων: 1) Βεβαίωση φοίτησης (για άτομα από 19-25 ετών). 2) Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για την ίδια αιτία από άλλη πηγή, βεβαίωση από την οποία να προκύπτει το ποσό που λαμβάνουν.
 • Για πρόγραμμα ενίσχυσης ατόμων με εγκεφαλική παράλυση: 1) Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ότι δεν πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις του φορέα για λήψη του εξωιδρυματικού επιδόματος. 2) Βεβαίωση φοίτησης (για άτομα από 18 ετών και πάνω που φοιτούν σε μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας)
 • Για πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία όρασης : 1) Αντίγραφο πτυχίου και βεβαίωση εργασίας (για πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ που εργάζονται ή επιστήμονες πανεπιστημιακού επιπέδου που ασκούν την επιστήμη τους.) 2) Άνεργοι, ανασφάλιστοι: Βεβαίωση ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας. 3) Δικηγόροι: Πιστοποιητικό εγγραφής στο Δικηγορικό σύλλογο ή Δικαστική ταυτότητα
 • Σε περίπτωση επιδείνωσης της υγείας ή νέας πάθησης: Πιστοποιητικό νοσηλείας σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο και γνωμάτευση γιατρού, από την οποία να προκύπτει η νέα πάθηση ή βλάβη ή ουσιώδη επιδείνωση
 • Σε περίπτωση παράτασης χορήγησης προνοιακής αναπηρικής, λόγο λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής: Γνωμάτευση επιτροπής (παλιά και καινούρια, αν υπάρχει). Η αίτηση υποβάλλεται 3 μήνες πριν από την λήξη της γνωμάτευσης ή μέχρι και 6 μήνες από την λήξη της γνωμάτευσης

Μπορεί να ζητηθούν κατά περίπτωση και εφόσον κριθεί απαραίτητο επιπλέον δικαιολογητικά

Σε περίπτωση που θα υποβάλει αίτηση τρίτο άτομο τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

 1. Νομιμοποιημένο έγγραφο όπως εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο σε ισχύ ή απόφαση δικαστικής συμπαράστασης
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, νομιμοποιημένο έγγραφο επιμέλειας παιδιού σε περίπτωση διαζυγίου και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (αφορά γονείς)
 3. Αστυνομική Ταυτότητα (ή νομιμοποιημένο έγγραφο ανά περίπτωση για πολίτες τρίτων χωρών)
 4. ΑΜΚΑ
 5. E-mail και κινητό

Όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα απαλλάσσονται από το παράβολο των 46 ευρώ για εξέταση από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ. 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά γίνονται δεκτά:

 • Δευτέρα-Πέμπτη 09:00-14:00 στα γραφεία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Χαλκηδόνος, όπου συστεγάζεται με το ΚΑΠΗ Κουφαλίων (Φιλίππου 34 Πεζόδρομος Κουφαλίων) 2391051296
 • στον ΟΠΕΚΑ 26ης Οκτωβρίου 54-56 Θεσσαλονίκη.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *