Δήμος Χαλκηδόνος:Δημοτικό συμβούλιο Τετάρτη 30/11 ώρα 19.00

ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 22/2016

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, την Τετάρτη 30/11/2016 και ώρα 7.00 μ.μ. στην
αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων) όπου θα
συζητηθούν τα θέματα όπως παρακάτω:
dimos-xalkidonas-logoΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Παραλαβή της μελέτης “Συγκοινωνιακή-Κυκλοφοριακή μελέτη για τον συνοικισμό Κουφαλίων” ΑΜ
21/2015.
2. Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Γ Τριμήνου 2016 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους
2016 Δήμου Χαλκηδόνος.
3. Έγκριση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου απο 1η/2014 έως και 3η/2016 συνεδρίαση.
4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση σε εκδίκαση προσφυγής στο ΣΤΕ του πρώην
αντιδημάρχου του τέως Δήμου Χαλκηδόνας κ. Αλμπανίδη Δημόσθένη.
5. Έγκριση δημιουργίας Συνδέσμου μεταξύ των Δήμων Δέλτα, Χαλκηδόνος και Ωραιοκάστρου για την
μέριμνα των αδέσποτων ζώων με τίτλο <<Σύνδεσμος Ο.Τ.Α. Δυτικής Θεσσαλονίκης για την μέριμνα
αδέσποτων ζώων ‘’Η ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ’’>>.
6. Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές της Δ΄ δόσης λειτουργικών δαπανών των σχολείων έτους 2016.
7. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων έτους 2015 του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας &
Αλληλεγγύης Δήμου Χαλκηδόνος».
8. Έγκριση εκτέλεσης έργου “Αντιπλημμυρικά έργα οικισμού Αγίου Αθανασίου- 3θέσιου Ειδικού
Σχολείου” ΑΜ 83/2016.
9. Παραλαβή της μελέτης «Ενεργητική πυροπροστασία και έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας στα
τρία Κλειστά Γυμναστήρια των ΔΕ Κουφαλίων και ΔΕ Χαλκηδόνας»
10. Έγκριση 8ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2016.
11. Αναμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑ Χαλκηδόνος για το έτος 2017.
12. Έγκριση της προσχώρησης του Δήμου μας στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης στο πλαίσιο του
προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα Β Φάσης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την
υπογραφή της σύμβασης αυτής
13. Έγκριση συμμετοχής στην Πράξη <<Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΒΔΜ)-Νέα Φάση>> με Κωδικό ΟΠΣ
5002212 και ορισμό Υπευθύνου Εκπροσώπου του Δήμου
14. Έγκριση εκμίσθωσης των υπ.αρ. Α & Β τμημάτων του υπ.αρ.1797/22 δημοτικού ακινήτου στην T.Κ
Αγχιάλου.
15. Έγκριση εκμίσθωσης κυλικείου που βρίσκεται εντός του Ανοιχτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου
Χαλκηδόνος, με δημοπρασία.
16. Συγκρότηση επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και την Επιτροπή Αξιολόγησης των Ενστάσεων-
Προσφυγών για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Δημόσιο Διαγωνισμό άνω των ορίων, για την
υπηρεσία με τίτλο “Αποκομιδή απορριμμάτων Δήμου Χαλκηδόνος και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ
Μαυροράχης για την περίοδο από 01/04/2017 έως και 31/03/2020».
17. Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής λόγω καταπάτησης του υπ.αρ.1797/5
δημοτικού ακινήτου της Τ.Κ. Αγχιάλου.
18. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων.
19. Κατανομή πιστώσεων από τους ΚΑΠ των Δήμων (πρωην ΣΑΤΑ).
20. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Συντηρήσεις -μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου
Χαλκηδόνος” αρ μελ.08/2015 .
21. Έγκριση εκτέλεσης του έργου “Κρασπεδώσεις στην περιοχή επέκτασης Κουφαλίων” ΑΜ 80/2016.
22. Λήψη απόφασης για τα ΤΜΗΜΑΤΑ της Προμήθειας υλικών συντήρησης δημοτικών εγκαταστάσεων
και ειδών άρδευσης Δήμου Χαλκηδόνος, για τα οποία δεν πρόεκυψαν υποψήφιοι ανάδοχοι κατά τον
διενεργηθέντα διαγωνισμών.
23. Λήψη απόφασης για το τμήμα 3 “ανοικτό φορτηγό ≦3500kg” της προμήθειας μεταφορικών μέσων
για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκηδόνος για το οποίο δεν προέκυψε υποψήφιος ανάδοχος κατά τον
διενεργηθέντα συνοπτικό διαγωνισμών.
24. Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ ΔΕΥΑΧ και Δήμου
Χαλκηδόνος για το έργο “ Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης και αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων ΔΚ
Ν.Μεσήμβριας και ΔΚ Βαθυλάκκου του Δήμου Χαλκηδόνος.
25. Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ ΔΕΥΑΧ και Δήμου
Χαλκηδόνος για το έργο “ Αντικατάσταση παλαιάς αρδευτικής γεώτρησης στην ΔΚ Προχώματος του
Δήμου Χαλκηδόνος.
26. Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ ΔΕΥΑΧ και Δήμου
Χαλκηδόνος για το έργο “ Κατασκευή αγωγού ύδρευσης από νέα γεώτρηση (ΕΣΠΑ) σε υφιστάμενο
δίκτυο της ΔΚ Γέφυρας.
27. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου : “Κατασκευή δικτύου μεταφοράς λυμάτων περιοχής Δ.Ε. Αγ.
Αθανασίου Δήμου Χαλκηδόνος προς Ε.Ε.Λ.Θεσσαλονίκης”
28. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : “Συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2016”.
29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων
χώρων – Διαμόρφωση πεζοδρομίων κεντρικών οδών οικισμού Ξηροχωρίου».
30. Έγκριση 3ης παράτασης συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης : «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
Δήμου Κουφαλίων , Νομού Θεσσαλονίκης» (νυν ΔΕ Κουφαλίων).
31. Έγκριση υλοποίησης προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης – υπόδησης
και λοιπών υφασμάτινων υλικών.
32. Ψήφιση πίστωσης για την καταβολή εξόδων μετάβασης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα για
υπηρεσιακούς λόγους.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Ευρυσθένης Κοσκινάς

Εισηγητές θεμάτων
-Πρόεδρος ΔΣ, κ. Ε. Κοσκινάς: 3ο
-Δήμαρχος κ. Ι. Τσουκνιδάς: 4ο,5ο,12ο και 32ο
-Αντιδήμαρχος Δ-Ο Υπηρεσιών, κ. Μ. Μηντσιούδης: 2ο,14ο,15ο και17ο
-Αντιδήμαρχος Τ.Ε., κ. Α. Μανάκης:1ο,8ο-10ο και 18ο-30ο
-Αντιδήμαρχος Παιδείας-Υγείας & Πρόεδρος ΟΚΠΑΧ, κ. Π. Κιαχαγιά-Παρασχάκη:6ο,7ο και 13ο
-Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης, Καθαριότητας & Πρασίνου, κ. Β. Μωυσίδης:16ο και 31ο
-Πρόεδρος ΔΕΥΑΧ, κ. Π. Χατζάκος:11ο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *