Δήμος Χαλκηδόνος:ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4483/2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4483/2017

Καλούνται οι πολίτες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες για ευνοϊκή ρύθμιση των χρεών τους που προσφέρει ο νέος νόμος. Σε καθεστώς ρύθμισης μπορούν να υπαχθούν όλες οι οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, οι οποίες έχουν, ήδη, βεβαιωθεί μέχρι 29/9/2017, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την αρμόδια υπηρεσία. Στο πλαίσιο της ρύθμισης, προβλέπονται και ποσοστά απαλλαγής από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί, ανάλογα με τις δόσεις που θα επιλέγει ο πολίτης.

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της

1. εφάπαξ εξόφλησης προβλέπεται απαλλαγή 100%,

2. της εξόφλησης σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις προβλέπεται απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%),

3. της εξόφλησης σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις προβλέπεται απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),

4. της εξόφλησης σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%), 5. της εξόφλησης σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου ή

β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών,

γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, λόγω του ότι εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιοδήποτε βαθμό εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα.

Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό. Βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση, επισυνάπτεται στην αίτηση υπαγωγής στην ρύθμιση. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή στη ρύθμιση του νέου νόμου είναι η 30η Νοεμβρίου 2017.

Μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας η υπηρεσία θα προχωρήσει στη λήψη αναγκαστικών μέτρων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου στα Κουφάλια καθώς και στις υπηρεσίες είσπραξης του Αγ. Αθανασίου και της Χαλκηδόνας, προκειμένου να λάβουν γνώση των προϋποθέσεων ένταξης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Προϊσταμένη Τμήματος ΤΑΜΕΙΟΥ, ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Γεωργιάδου Ιωάννα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *