Δήμος Χαλκηδόνος:Επιστολή διαμαρτυρίας με θέμα :”Οφειλές από χρήσεις νερού”

 

deyax logo

Επιστολή προς τον Δήμαρχο, τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΧ αλλά και όλους του δημοτικούς συμβούλους, είχε απευθύνει προ καιρού ο προϊστάμενος δ/νσης διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Χαλκηδόνος , κ. Γερμανίδης σχετικά με ένα θέμα που απασχολεί όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Ο κ.Γερμανίδης εξηγεί τους λόγους που θεωρεί παράλογο αν ένας ενοικιαστής δεν πληρώσει τον λογαριασμό νερού, να τον επιβαρύνεται ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.

Θέμα: Οφειλές από χρήσεις νερού.

Αγαπητοί κύριοι,

Μετά από προφορική ενημέρωση του τεχνικού δ/ντή της ΔΕΥΑΧ κ. Παπαμιχαήλ αλλά και από το περιεχόμενο της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1069/1980 διαπίστωσα ότι: ¨οι ιδιοκτήται των ακινήτων των συνδεομένων μετά των δικτύων υποχρεούνται εις την καταβολήν του τέλους χρήσεως υπονόμου και υδρεύσεως,εισπραττομένων δια των καταναλώσεων ύδατος, κατά τα εν άρθροις 25 και 26 του παρόντος οριζόμενα. …………… Συνοφειλέται εις ολόκληρον του τέλους χρήσεως μετά των ιδιοκτητών τυγχάνουν και οι οπωσδήποτε ποιούμενοι χρήσιν του ακινήτου.¨

Η ΔΕΥΑΧ, ερμηνεύοντας αυτή την παράγραφο και επηρεασμένη από την σχετικά πρόσφατη (11-7-2014) γνωμοδότηση του κ. Ζυγούρη,

θεωρεί ότι, εφόσον οι λογαριασμοί κατανάλωσης νερού δεν εξοφλούνται από τους χρήστες (ενοικιαστές) του ακινήτου, τότε ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να εξοφλούν τους απλήρωτους λογαριασμούς (παθητική ενοχή εις ολόκληρον).

Στο ερώτημα δε, εάν μπορεί να τροποποιηθεί ο κανονισμός της ΔΕΥΑΧ, έτσι ώστε να ευθύνεται αποκλειστικά ο ενοικιαστής του ακινήτου, γνωμοδότησε αρνητικά.

Επί αυτών έχω να παρατηρήσω τα εξής:

  1. Κατά πάγια πρακτική, όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων, όταν εκμισθώνουν τα ακίνητά τους προβαίνουν και σε δήλωση των στοιχείων των νέων χρηστών προς τη ΔΕΥΑΧ(και προς άλλες υπηρεσίες) με σκοπό οι χρεώσεις από την κατανάλωση νερού να στέλνονται σ αυτούς και αυτοί (οι ιδιοκτήτες) να απαλλάσσονται από τις παραπάνω οφειλές. Σύμφωνα δε με την 16/ Α.Π 16898/19-8-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την οποία γίνεται δεκτή η 11366.08.5/22-3-2010 πορισματική επιστολή του Συνηγόρου του Πολίτη(την οποία προφανώς αγνοεί ο κ. Ζυγούρης), η χρέωση των τελών ύδρευσης (δηλ. της κατανάλωσης νερού) έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα. Δηλαδή οι χρεώσεις επιβάλλονται για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί και τις οποίες έχει απολαύσει ο χρήστης. Για ποιό λόγο να πληρώνει ο ιδιοκτήτης για υπηρεσίες που δεν έχει απολαύσει ; Άλλοι φορείς, όπως ΔΕΗ,ΟΤΕ,Οργανισμός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης κ.λ.π, γιατί χρεώνουν μόνο τους καταναλωτές-χρήστες των ακινήτων(σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταχωρημένα) και όχι τους ιδιοκτήτες που τα νοικιάζουν ; Είναι λογικό και δίκαιο, άλλος να ξοδεύει και άλλος να πληρώνει ;

  2. Αφού η ΔΕΥΑΧ επιμένει να καθιστά συνοφειλέτη εις ολόκληρο με τον καταναλωτή-χρήστη και τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, σύμφωνα με τις περί παθητικής ενοχής εις ολόκληρον διατάξεις του ενοχικού δικαίου, τις οποίες επικαλείται ο κ. Ζυγούρης, θα παρουσιάζεται το εντελώς ¨τρελό¨ και οξύμωρο σχήμα: ο ενοικαστής-καταναλωτής, που εξόφλησε τον λογαριασμό ύδρευσης, να κάνει αναγωγή, κατά του συνοφειλέτη ιδιοκτήτη, για να εισπράξει το μισό της αξίας της κατανάλωσης νερού(άρθρα 481 ΑΚ και επόμενα).

Εάν, παρόλα αυτά, η ΔΕΥΑΧ επιμένει να καθιστά συνοφειλέτη εις ολόκληρο, παράλληλα με τον χρήστη-καταναλωτή και τον ιδιοκτήτη ή τους συνιδιοκτήτες του ακινήτου, τότε πρέπει να αποστέλλει έγκαιρα και σαυτούς, τους περιοδικούς λογαριασμούς ύδρευσης,προκειμένου να ενημερώνονται έγκαιρα,να μπορούν να υποβάλλουν τις όποιες ενστάσεις τους και προσφυγές και να μην καθίστανται υπερήμεροι, διαδικασία ιδιαίτερα χρονοβόρα και δαπανηρή. Η ίδια τακτική επίσης πρέπει να ακολουθείται και στην περίπτωση της διευθέτησης της οφειλής με δόσεις: να καλείται δηλαδή, παράλληλα με τον χρήστη και ο ιδιοκτήτης ή οι συνιδιοκτήτες του ακινήτου, για να ενημερώνονται και να παρέχουν ή όχι τη σύμφωνη γνώμη τους.

Παρατηρείται επίσης το φαινόμενο να επιβάλει η ΔΕΥΑΧ πάγιο τέλος κατανάλωσης νερού, αν και δεν προβλέπεται από καμιά σχετική διάταξη νόμου ούτε βρίσκει έρεισμα στην αρχή της ανταποδοτικότητας δεδομένου ότι οι κάτοικοι υποχρεώνονται να καταβάλλουν ένα συγκεκριμένο ποσό, ανεξάρτητα από την ποσότητα νερού που καταναλώθηκε από αυτούς. Ο ισχυρισμός της ότι στις περιπτώσεις μηδενικής κατανάλωσης δεν μπορεί να χρεωθεί το ειδικό τέλος 80%, το οποίο υπολογίζεται επί της αξίας της πραγματικής κατανάλωσης του νερού, δεν είναι επιχείρημα για την επιβολή του, διότι η περιορισμένη κατανάλωση νερού σχετίζεται με την περιορισμένη χρήση του δικτύου και κατά συνέπεια δικαιολογείται μειωμένη συμμετοχή.

  1. Στη σελίδα 10 της γνωμοδότησης του κ. Ζυγούρη αναφέρεται ότι η ΔΕΥΑΧ, μπορεί να εισπράξει τις κάθε είδους οφειλές που έχουν σχέση με την υδροδότηση ενός ακινήτου, κατά διακριτική ευχέρεια, είτε από τον ιδιοκτήτη του είτε από τον ενοικιαστή, από αυτόν δηλαδή που χρησιμοποιεί το ακίνητο με οποιοδήποτε τρόπο, όχι όμως και από τους δύο(2).Αυτό σημαίνει ότι εάν απέστειλε τους λογαριασμούς κατανάλωσης του νερού στους χρήστες-ενοικιαστές, επέλεξε να ζητήσει την εξόφλησή τους από αυτούς και δεν έχει δικαίωμα να στραφεί και κατά των ιδιοκτητών (άρθρο 481 ΑΚ).

  2. Σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού ύδρευσης της ΔΕΥΑΧ, ο κ. Ζυγούρης δεν έλαβε υπόψη στη γνωμοδότησή του, την παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 2307/95, με την οποία τροποποιείται το άρθρο 23 του ν. 1069/1980 και ιδιαίτερα το εδάφιο 3 το οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρει:¨με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης που εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου στον οποίο ανήκει η επιχείρηση, καθορίζονται……………. οι υπόχρεοι καταβολής των τελών υδρεύσεως πάσης φύσεως και οι υποχρεώσεις τους…………..¨.

Συνεπώς, έχω τη γνώμη ότι, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, μπορεί να τροποποιηθεί ο ισχύων κανονισμός λειτουργίας της ΔΕΥΑΧ, έτσι ώστε να ευθύνεται ο ενοικιαστής-χρήστης του ακινήτου και όχι ο ιδιοκτήτης.

Τέλος κύριοι, παρακαλώ να λάβετε σοβαρά υπόψη και τούτο:

_ Ποιός ιδιοκτήτης θα εκμισθώσει το ακίνητό του (σπίτι, κατάστημα,αποθήκη κ.λ.π), όταν γνωρίζει ότι θα κληθεί να πληρώσει τους λογαριασμούς του νερού που κατανάλωσε ο ενοικιαστής- χρήστης του ακινήτου του, και οι οποίοι, σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί να ανέρχονται σε μερικές χιλιάδες Ευρώ ;

_ Τα νέα ζευγάρια,ο νέοι επαγγελματίες ή επιχειρηματίες, πού θα στεγάζουν τα νοικοκυριά τους και πού θα βρίσκουν χώρους να ασκήσουν το επάγγελμά τους ή να εγκαταστήσουν την επιχείρησή τους, όταν δεν υπάρχουν ανάλογες προσφορές ;

_ Ποιός υποψήφιος αγοραστής θα αγοράσει ακίνητο, όταν γνωρίζει ότι είναι επιβαρυμένο με απλήρωτους λογαριασμούς ύδρευσης,τους οποίους θα κληθεί να πληρώσει ;

Ήδη, πολλοί ιδιοκτήτες αδυνατούν να πληρώσουν τον ειδικό φόρο ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), που τους αναλογεί. Θα επιβαρυνθούν και με λογαριασμούς για τους οποίους δεν ευθύνονται ;

Σε καιρούς έντονης οικονομικής κρίσης, όπως είναι οι μέρες μας, τέτοιες επιλογές, αντί να συμβάλουν στην αναθέρμανση και βελτίωση των οικονομικών, επαγγελματικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, τις καθιστούν ακόμα πιο επώδυνες.

Δημήτρης Γερμανίδης

προϊστάμενος δ/νσης διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Χαλκηδόνος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *