Δήμος Χαλκηδόνος:Συνεδρίαση Οικονομικής επιτροπής-Δευτέρα 14/05

Καλούνται τα μέλη της Ο.Ε. σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στις 14-05-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 π.μ. στην αίθουσα
του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση πολυετής υποχρεώσης και Ψήφιση πιστώσεων για το έργο : “Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου
Χαλκηδόνος”, αρ. Μελ. 125/2017 και για την μελέτη :“Μελέτη κόμβου Μικρού Μοναστηρίου”,αρ. Μελ. 123/2017 και
έγκριση πολυετούς υποχρέωσης.

2. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης του υπ΄αριθ.1797-10 δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

3. Ψήφιση πίστωσης για πρόσληψη ενός ατόμου ΔΕ Ηλεκτρολόγων ΙΔΟΧ για διάστημα 8 (οχτώ) μηνών για την κάλυψη
αναγκών του Δήμου μας.

4. Ψήφιση πίστωσης 16.739,18 ευρώ για τελεσίδικη απόφαση Δικαστηρίου υπέρ του ΝΑΤΣΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ για
πληρωμή μελέτης 2010.

5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για (παράσταση σε Έφεση κατά της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Γ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και
κατά της 14976/2015 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης)

6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (κατάθεση έφεσης σε απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
υπέρ του Ταρνατώρου Κωνσταντίνου και ψήφιση σχετικής πίστωσης

7. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για παροχή νομικής συμβουλής όσον αφορά τη συνέχιση της διαγωνιστικής
διαδικασίας του έργου << Παροχή υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή έργων συλλογής μεταφοράς και
επεξεργασίας Λύμάτων Δ.Κ Χαλκηδόνας και Αδένδρου Δήμου Χαλκηδόνας και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

8. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια i) τροφίμων για τις ανάγκες των
παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλκηδόνος» ii)
φρέσκου γάλατος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Ν.Π «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Δήμου Χαλκηδόνος» και του Δήμου Χαλκηδόνος και iii) κερασμάτων για εκδηλώσεις του Δήμου ».

9. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφισης πίστωσης έτους 2018 συνολικού ποσού 161,20 €. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την υπηρεσία «Επισκευή συσκευής καταγραφής παρουσιών προσωπικού».

10. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφισης πίστωσης έτους 2018 συνολικού ποσού 595,20 €
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την υπηρεσία «Μετάπτωση βάσεων δεδομένων».

11. Έγκριση τoυ πρακτικού (αρ.πρωτ.: 4781/30-04-2018) του 1ου σταδίου και (αρ.πρωτ.: 5010/07-05-2018) του 2ου
σταδίου του διαγωνισμού «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκηδόνος.

12. Ψήφιση πίστωσης ποσού 199.640,00 ευρώ με το ΦΠΑ για την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων με
πλαστικά καθίσματα σε γήπεδα ποδοσφαίρου του Δήμου Χαλκηδόνος.

13. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση
μεταλλικών κερκίδων με πλαστικά καθίσματα σε γήπεδα ποδοσφαίρου του Δήμου Χαλκηδόνος.

14. Ψήφιση πίστωσης ΚΑΕ για την πληρωμή ασφαλιστικων εισφορών εργαζομένων στα Προγράμματα Απασχόλησης
Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

15. Ψήφιση πίστωσης ΚΑΕ για φορολογικά πρόστιμα.

16. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.000 ευρώ την προμήθεια καυσίμων για τα χορτοκοπτικά μηχανήματα.

17. Ψήφιση πίστωσης για εργασίες συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Κουφαλίων, ποσού 5.580,00 ευρώ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *