Έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χαλκηδόνος

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η << Έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χαλκηδόνος:

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ>>

Στα Κουφάλια και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19/12/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19,30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Χαλκηδόνος ύστερα από την με αρ.πρωτ. 17438/14-12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Κοσκινά Ευρυσθένη που επιδόθηκε σε καθένα από τους συμβούλους, σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών, βρέθηκαν παρόντα: Παρόντες 1. ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ – ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 2. ΜΕΝΤΕΣΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 3. ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 4. ΜΗΝΤΣΙΟΥ∆ΗΣ ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ 5. ΠΑΡΑΛΥΚΙ∆ΟΥ ΕΥ∆ΟΚΙΑ 6. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 7. ΜΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 8. ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9. ΑΓΑΠΙ∆ΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ 10. ΞΕΝΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 11. ΧΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 12. ΜΩΥΣΙ∆ΗΣ ΒΛΑ∆ΙΜΗΡΟΣ 13. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 14. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 15. ΡΩΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 16. ΒΑ∆ΑΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 17. ΚΟΥΡΑΣ ∆ΗΜΟΣ 18. ΜΠΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 20. ΒΑΪΝΑΣ ΖΗΣΗΣ 21. ΧΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 22. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 23. ΜΗΝΤΖΑΡΙ∆ΗΣ ΜΗΝΑΣ 24. ΑΛΕΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25. ΜΩΫΣΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Απόντες 1. ΒΛΑΪΚΟΥ∆ΗΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 2. ∆ΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 3. ΙΣΜΑΗΛΙ∆ΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 4. ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ-∆ΑΝΑΗ 5. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 6. ΚΑΤΣΩΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 7. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 8. ΓΚΟΛΦΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Στη συνεδρίαση κλήθηκε νόμιμα και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κος Τσουκνιδάς Ιωάννης και η Γεν.Γραμ. του Δήμου κ.Εξαδακτύλου Παρασκευή. Επίσης κλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Δημ. Και Τοπ. Κοινοτήτων. Παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος Δ.Κ. Βαθυλάκκου, Λιβιδίκος Ιωάννης ο Πρόεδρος Δ.Κ. Γέφυρας, κ.Χατζηκύρκου Μαρία ο Πρόεδρος Δ.Κ. Μικρού Μοναστηριού, κ.Μετλάρης Αθανάσιος Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Προχώματος, κ.Σαρημιχαηλίδης Αντώνιος Οι Πρόεδροι των υπολοίπων Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Λυκοπούλου Μαρία Θεοδοσία, για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Κοσκινάς Ευρυσθένης κήρυξε την έναρξη της 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της 19/12/2018. Στην συνεδρίαση συζητήθηκε και επτά (7) θέματα Εκτος Ημερήσιας Διάταξης κατόπιν ομόφωνης απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 ΔΚΚ. Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το 15ο θέμα, της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χαλκηδόνος: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» και έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων:  Την υπ ΄αριθμ. 13/12/2018 εισήγηση της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Στην συνέχεια ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Ε.Ε. κ. Ιωάννης Παπαμιχαήλ, εισηγήθηκε του θέματος και είπε ότι: “Έχοντας υπόψη:

1. Το εγκεκριμένο πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Χαλκηδόνος (Α. ΑΔΣ 260/2015 ΑΔΑ: 6ΒΥΤΩΗ2-ΦΕΖ & Β. ΑΔΣ 169/2016 ΑΔΑ: ΩΞ6ΥΩΗ2-3ΑΞ, Αποφάσεις του Δήμου όπου ελέγχθησαν νομίμως)

2. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Χαλκηδόνος αλλά και τις ενέργειες που πραγματοποιεί στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης των δημοτών

Εκπονήθηκε το παρόν επιχειρησιακό σχέδιο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χαλκηδόνος στο πλαίσιο του Άξονα 1. Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής, μέτρο 1.4 Πολιτική Προστασία του Πενταετούς Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Χαλκηδόνος, ενώ συντάσσεται για λόγους συντονισμού και βέλτιστης οργάνωσης μεταξύ των αρμοδίων. Το επιχειρησιακό σχέδιο όπου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης παρουσιάζεται ως κάτωθι και παρακαλώ το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. Το δημοτικό συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:  Την υπ ΄αριθμ. 13/12/2018 εισήγηση της Γενικής Γραμματέως και του κ. Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και ΕΕ του Δήμου Χαλκηδόνος  Το εγκεκριμένο πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Χαλκηδόνος (Α. ΑΔΣ 260/2015 ΑΔΑ: 6ΒΥΤΩΗ2-ΦΕΖ & Β. ΑΔΣ 169/2016 ΑΔΑ: ΩΞ6ΥΩΗ2-3ΑΞ, Αποφάσεις του Δήμου όπου ελέγχθησαν νομίμως)  Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Χαλκηδόνος αλλά και τις ενέργειες που πραγματοποιεί στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης των δημοτών

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, το παρακάτω Επιχειρησιακό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χαλκηδόνος: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ στο πλαίσιο του Άξονα 1. Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής, μέτρο 1.4 Πολιτική Προστασία του Πενταετούς Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Χαλκηδόνος που συντάσσεται για λόγους συντονισμού και βέλτιστης οργάνωσης μεταξύ των αρμοδίων.

Η παρούσα να αποσταλεί μαζί με το απαιτούμενο φωτογραφικό υλικό σε όλους τους αρμόδιους φορείς (ΔΕΥΑΧ, ΠΚΜ, ΜΕΘ, ΑΔΜΘ, Σχολικές Μονάδες, Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό Β Τάξης Δήμου Χαλκηδόνος, ΠΥ Γιαννιτσών-Σίνδου & Θεσσαλονίκης, Πολιτιστικοί και Αθλητικοί Σύλλογοι/Σωματεία, στα μέλη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Δήμου Χαλκηδόνος, στο Στρατόπεδο Μακεδονομάχου Νικηφόρου στη Χαλκηδόνα και το Στρατόπεδο ΥΠΓΟΥ ΑΝΕΖΙΝΗ (Δ.Μ.) Νέας Μεσήμβριας, στα ΤΟΕΒ και τους συνεταιρισμούς του Δήμου, στο ΑΤ Χαλκηδόνος, στο Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνος, στο Τμήμα Ασφάλειας Χαλκηδόνος, στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλκηδόνος κτλ), καθώς επίσης να σταλεί σε όλο το προσωπικό του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκηδόνος προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι δημότες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 300/2018. Ύστερα από τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ο Πρόεδρος Ακριβές Απόσπασμα Τα μέλη Κοσκινάς Ευρυσθένης

[embeddoc url=”https://docdro.id/tVg8ypb” download=”all”]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *