Ενεργοί Δημότες:Να γίνονται με Τηλεδιάσκεψη τα Δημοτικά & Τοπικά συμβούλια

Από την Δημοτική παράταξη Ενεργοί Δημότες λάβαμε και δημοσιεύουμε το παρακάτω δελτίο τύπου

Ερωτηθήκαμε αν συμφωνούμε το επόμενο ΔΣ να γίνει Δια Περιφοράς…

Απαντήσαμε ΝΑΙ αλλά αντιπροτείναμε με Τηλεδιάσκεψη.. ακολουθώντας την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου.. αφού η πλατφόρμα είναι έτοιμη.

Ο Δήμος μας είναι ΕΤΟΙΜΟΣ;

Μήπως η Δημοτική αρχή πρέπει να ξαναδεί το θέμα των ειδικών συμβούλων, έτσι ώστε η επιλογή τους να προσανατολίζεται και στις σύγχρονες απαιτήσεις των ΤηλεΥπηρεσιών προς τους Δημότες μας;

Μήπως οι τηλεδιασκέψεις πρέπει να γίνονται και στα Τοπικά Συμβούλια;

Δήμος Καλαμάτας: Δοκιμαστική τηλεδιάσκεψη ενόψει Δημοτικού Συμβουλίου

…… Δοκιμαστική τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020, μεταξύ μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου, προκειμένου οι τεχνικοί του Δήμου να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες ενέργειες για την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης μέσω των εφαρμογών που η τεχνολογία παρέχει.

Χτές  πήραμε  την παρακάτω επιστολή από το γραφείο υποστήριξης  του Δημοτικού Συμβουλίου:

 

Θέμα: Συνεδρίαση Δ.Σ . «ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ»

Αγαπητοί συνάδερφοι, λόγω των κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του και συγκεκριμένα της παρ.1 του αρ.10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ A’ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο.

Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Επειδή τα μέτρα έχουν ενταθεί και το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη προτείνω η επόμενη συνεδρίαση να διεξαχθεί «ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ως εξής:

Θα σταλεί η πρόσκληση με τις σχετικές εισηγήσεις ηλεκτρονικά και κατόπιν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα αποστείλετε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), την πρόθεση ψήφου σας.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλώ να μας γνωρίσετε ηλεκτρονικά την σύμφωνη γνώμη σας για την διεξαγωγή «ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» του επόμενου Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χαλκηδόνος

Ταχτατζόγλου Γαβριήλ

Ακολουθεί η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου,  όπου διαβεβαιώνει  πως η πλατφόρμα για την  εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr. ΕΊΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ..πριν τον κορονοιό….

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr.»

 1. Εξαιτίας των πρόσφατων μέτρων, τα οποία ελήφθησαν για την ανάσχεση της εξάπλωσης του ιού COVID-19 (κορωνοϊός) αντικαταστάθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/ 19.04.2005 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 539), με την υπ’ αριθμ. 429/12.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας (Β΄ 850/13.3.2020), με την οποία δίνεται η δυνατότητα της συνεδρίασης των συλλογικών οργάνων των φορέων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr).
 2. Με την υπηρεσία αυτή δίνεται η δυνατότητα σε ένα ή περισσότερα ή σε όλα τα μέλη ενός συλλογικού οργάνου (χρήστης), αλλά και σε πρόσωπα που συμμετέχουν ή καλούνται από συλλογικά όργανα (χρήστης), να λαμβάνουν μέρος σε μία συνεδρίαση/διάσκεψη χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία στο χώρο συνεδρίασης. Στόχος της υπηρεσίας αυτής είναι η διευκόλυνση της λειτουργίας των συλλογικών οργάνων, ιδίως σε περιπτώσεις που είναι δυσχερής η φυσική παρουσία κάποιων ή και όλων των μελών των συλλογικών οργάνων, ιδίως λόγω αδυναμίας προσέλευσης στον τόπο συνεδρίασης του συλλογικού οργάνου λόγω καιρικών συνθηκών, έλλειψης συγκοινωνιακών μέσων, ανωτέρας βίας ή άλλων λόγων που συνήθως υπάρχουν σε απομακρυσμένες ή νησιωτικές περιοχές, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής ή ανέφικτη η σύγκληση ενός συλλογικού οργάνου.
 3. Η υπηρεσία e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr) δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες της να οργανώσουν και να πραγματοποιήσουν διαδικτυακές συνεδριάσεις/τηλεδιασκέψεις που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και διαδραστικότητα. Στο πλαίσιο διευκόλυνσης της τηλεργασίας κάθε Φορέας που επιθυμεί να κάνει χρήση της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr πρέπει να ορίσει τουλάχιστον έναν Συντονιστή τηλεδιασκέψεων της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr για τον ίδιο τον Φορέα (Συντονιστής Φορέα), και ο Συντονιστής Φορέα να ενημερώσει την αρμόδια διεύθυνση διοικητικών υπηρεσιών του φορέα του ως προς τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας

αυτής για τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων του φορέα. Σημειώνεται, ότι οι συντονιστές θα αναλάβουν τεχνικό ρόλο υποστήριξης των τηλεδιασκέψεων που θα δημιουργήσουν και των τελικών χρηστών που θα συμμετάσχουν σε αυτές, οπότε προτείνεται να είναι στελέχη των τεχνικών ή διοικητικών σας υπηρεσιών.

 1. Στην υπηρεσία e:Presence.gov.gr υποστηρίζονται δύο διακριτές κατηγορίες χρηστών που διαφοροποιούνται ως προς τα δικαιώματα χρήσης που τους προσδίδονται. Ειδικότερα η πρώτη κατηγορία χρηστών είναι αυτή των απλών χρηστών και η δεύτερη αυτή των Συντονιστών (Συντονιστής Φορέα, Συντονιστής Οργανικής Μονάδας). Οι απλοί χρήστες της υπηρεσίας μπορούν να συμμετέχουν σε μια τηλεδιάσκεψη ύστερα από πρόσκληση που τους αποστέλλεται από τον Συντονιστή, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν μια τηλεδιάσκεψη. Το δικαίωμα προγραμματισμού μιας τηλεδιάσκεψης και πρόσκλησης άλλων χρηστών για συμμετοχή σε αυτήν, δεσμεύοντας πόρους του συστήματος για τη διάθεσή της σε συγκεκριμένο χρόνο, έχουν μόνο οι Συντονιστές, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο ή Γραμματέα του συλλογικού οργάνου.
 2. Η διαδικασία εγγραφής για όλους τους χρήστες είναι η ακόλουθη : Πατώντας τον σύνδεσμο “Είσοδος” στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής (https://epresence.gov.gr), ο χρήστης κατευθύνεται στην υπηρεσία αυθεντικοποίησης του TaxisNet, που παρέχεται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), στην οποία θα πρέπει να εισάγει τα διαπιστευτήρια που διαθέτει εκεί. Αφού ολοκληρωθεί η αυθεντικοποίηση μέσω TaxisNet η υπηρεσία e:Presence.gov.gr λαμβάνει μέσω αυτού του Web Service τα ακόλουθα στοιχεία ταυτοποίησης που τηρούνται για το χρήστη: i) όνομα και επώνυμο του χρήστη, ii) όνομα πατρός και όνομα μητρός, iii) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), iv) έτος γέννησης, ενώ, τέλος, ο χρήστης καλείται να αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr.
 3. Κατά τη διαδικασία εγγραφής, ο χρήστης δηλώνει υποχρεωτικά την διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (e-mail), ως απαραίτητο στοιχείο για την επικοινωνία της υπηρεσίας με τον χρήστη, και στην συνέχεια πραγματοποιείται πιστοποίηση του e-mail του χρήστη. Πριν πραγματοποιήσει οποιαδήποτε ενέργεια στην υπηρεσία, ο χρήστης θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι είναι ο κάτοχος του e-mail που έχει δηλώσει, πατώντας τον σύνδεσμο επιβεβαίωσης που του έχει αποσταλεί.
 4. Ειδικότερα, για τα στελέχη που θα οριστούν Συντονιστές τηλεδιασκέψεων για κάποιον Φορέα (Συντονιστές Φορέα), αφού ολοκληρωθεί η προηγούμενη διαδικασία, θα χρειαστεί να υποβάλουν ένα “Αίτημα Αλλαγής Ρόλου”, πατώντας το πρώτο κουμπί στη σελίδα “Ο λογαριασμός μου” (https://epresence.gov.gr/account). Τα στοιχεία που πρέπει να δηλώσει ο Συντονιστής είναι:
 • Όνομα Φορέα (εάν δεν έχει αποδοθεί αυτόματα από το Μητρώο)
 • Τηλέφωνο
 • Οργανική Μονάδα (προαιρετικά)
 • Αίτημα με συνοπτική περιγραφή του σκοπού της υπηρεσίας
 1. Εφόσον αυτή εγκριθεί, ο Συντονιστής θα ενημερωθεί με email, ώστε να μπορεί να δημιουργεί αίθουσες τηλεδιάσκεψης που θα ενεργοποιούνται σε προγραμματισμένο χρόνο και να προσκαλεί χρήστες σε αυτές.
 2. Οι Συντονιστές τηλεδιασκέψεων (Συντονιστές Φορέων) έχουν τα εξής δικαιώματα:

α. Να δημιουργούν και να διαχειρίζονται τηλεδιασκέψεις για λογαριασμό του Φορέα στον οποίο ανήκουν.

β. Να προσκαλούν νέους ή υπάρχοντες χρήστες σε αυτές τις τηλεδιασκέψεις από οποιονδήποτε Φορέα.

γ. Nα συμμετέχουν σε τηλεδιασκέψεις που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι ή σε τηλεδιασκέψεις που έχουν δημιουργηθεί από άλλους Συντονιστές Οργανικών Μονάδων .

δ. Να δημιουργούν τηλεδιασκέψεις σε μία η περισσότερες Οργανικές Μονάδες και να ορίζουν Συντονιστές αυτών (Συντονιστές Οργανικών Μονάδων), προσκαλώντας τους να ενεργοποιήσουν τον λογαριασμό χρήστη τους στο σύστημα.

ε. Να εποπτεύουν και να διαχειρίζονται όλες τις τηλεδιασκέψεις που έχουν διοργανωθεί από Συντονιστές Οργανικών Μονάδων του Φορέα τους.

 1. Οι Συντονιστές Οργανικών Μονάδων που θα οριστούν από έναν Συντονιστή Φορέα, έχουν τα εξής δικαιώματα:

α. Να δημιουργούν και να διαχειρίζονται τηλεδιασκέψεις για λογαριασμό της Οργανικής Μονάδας για την οποία ορίστηκαν.

β. Να προσκαλούν νέους ή υπάρχοντες χρήστες σε αυτές τις τηλεδιασκέψεις από οποιονδήποτε Φορέα.

γ. Να διαχειρίζονται όλες τις τηλεδιασκέψεις που έχουν διοργανώσει μόνο οι ίδιοι.

δ. Nα συμμετέχουν σε τηλεδιασκέψεις που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι ή σε τηλεδιασκέψεις που έχουν δημιουργηθεί από άλλους Συντονιστές.

 1. Οι Φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που χρησιμοποιούν την υπηρεσία φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των κείμενων διατάξεων για τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.
 2. Τέλος, για τεχνικά προβλήματα ή διευκρινίσεις για τη χρήση της υπηρεσίας, μπορείτε να συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας στη σελίδα «Επικοινωνία» (https://www.epresence.gov.gr/contact).

 

Μηνάς Μηντζαρίδης

Απόστολος Στεργιάδης

Μαρία Βλαχάκη

Δημοτικοί Σύμβουλοι

Δήμου Χαλκηδόνος

Ενεργοί Δημότες Χαλκηδόνος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *