Κουφάλια:Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Εθελοντές Πυροσβέστες

Γνωστοποιείται ότι από τις 1/7/2019 έως τις 30/9/2019 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής όσες και όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του Εθελοντή Πυροσβέστη στον νεοσύστατο Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό Β Τάξης στο Δήμο Χαλκηδόνος (έδρα: Κουφάλια, τέρμα Α κροπόλεως), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4029/2011.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά και την αίτηση στον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό του Δήμου Χαλκηδόνος αυτοπροσώπως

emaile.s.k.54700@gmail.com Tηλ. Επικοινωνίας: 2391054700

Το έργο του εθελοντή πυροσβέστη είναι τιμητικό και άμισθο ενώ η ιδιότητα αποκτάται μετά από εκπαίδευση.

Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική και στοχεύει στην εξοικείωση με το αντικείμενο του πυροσβεστικού έργου και τα καθήκοντα που πρόκειται να αναλάβουν. Η εκπαιδευτική περίοδος ξεκινάει κάθε χρόνο σε όλη την Ελλάδα το 1ο δεκαήμερο του Νοεμβρίου και λήγει το 1ο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου. Το πρόγραμμα της βασικής εκπαίδευσης έχει ελάχιστη διάρκεια 120 ώρες και περιλαμβάνει κατ ελάχιστον 60 ώρες θεωρητική και 60 ώρες πρακτική εκπαίδευση. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης οι υποψήφιοι εθελοντές υποβάλλονται σε γραπτή και πρακτική εξέταση και στους οποίους χορηγείται πιστοποίηση εκπαίδευσης εθελοντή πυροσβέστη από την Πυροσβεστική Ακαδημία.

Η Θεωρητική Εκπαίδευση περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

 • Πυροσβεστική Νομοθεσία
 • Πυροσβεστική Τέχνη – Κανονισμός Ασκήσεων
 • Δασικές Πυρκαγιές
 • Διασώσεις, Πυροσβεστικά Οχήματα
 • Κανόνες Επικοινωνίας
 • Πρώτες Βοήθειες

Η Πρακτική Εκπαίδευση περιλαμβάνει τα εξής αντικείμενα:

 • Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός
 • Αναπνευστικές συσκευές
 • Στολές προστασίας
 • Πυροσβεστικά οχήματα
 • Φορητές αντλίες
 • Εγκαταστάσεις ύδατος – Εγκαταστάσεις προσβολής
 • Κλίμακες, Κάλοι διάσωσης
 • Βοηθητικά πυροσβεστικά εργαλεία
 • Συσκευές κοπής
 • Φορητοί πυροσβεστήρες – μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα
 • Διασωστικά οχήματα, εργαλεία και μέσα
 • Ασύρματες επικοινωνίες

Την ιδιότητα αποκτούν άτομα ηλικίας 18-55 ετών που κατοικούν μόνιμα στο Δήμο όπου εδρεύει ο Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός.

Οι εθελοντές διακρίνονται σε μάχιμους και σε οδηγούς (άδεια Γ κατηγορίας και άνω). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Έλληνες πολίτες καθώς και οι πολίτες κρατών μελών της ΕΕ. Απαραίτητα κριτήρια:

 1. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
 2. Να διαθέτουν καλή ψυχική και σωματική υγεία
 3. Να μιλούν και να γράφουν την ελληνική γλώσσα
 4. Να μη διώκονται και να μην έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα
 5. Να μην ανήκουν στο μόνιμο εν ενεργεία πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και να μην έχουν την ιδιότητα του Πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση (Χορηγείται από την Υπηρεσία)
 2. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας.
 3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή, ελλείψει αυτού, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των σελίδων διαβατηρίου στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου – υποψήφιου εθελοντή. Σε περίπτωση που στοιχεία του ως άνω δελτίου έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.
 4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
 5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, σε ισχύ, πολιτικής άδειας οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και άνω (για τους υποψήφιους που επιθυμούν να ενταχθούν στην κατηγορία οδηγών χειριστών πυροσβεστικών οχημάτων – μηχανημάτων).
 6. Επικυρωμένο έγγραφο (βεβαίωση) απόδοσης αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) ή εκκαθαριστικό σημείωμα αρμόδιας ΔΟΥ.

7α. Ιατρική γνωμάτευση από παθολόγο, καρδιολόγο και ψυχίατρο Κρατικού Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας. Επίσης, θα αναγράφεται η ομάδα αίματος.

7β. Για όσους επιθυμούν να ενταχθούν στην κατηγορία οδηγών – χειριστών πυροσβεστικών οχημάτων – μηχανημάτων απαιτείται αμέσως μετά την απόκτηση της ιδιότητας να προσκομίσουν εκ νέου βεβαίωση από Παθολόγο καθώς και από Οφθαλμίατρο Κρατικού Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας.

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Ν.4029/2011 (Α΄ 245) κωλύματα.
 2. Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων εθελοντών πυροσβεστών στις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, αυτές θα προβαίνουν αυτεπαγγέλτως σε αναζήτηση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου (για δικαστική χρήση).
 3. Για όσοι είναι πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται επιπρόσθετα Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι:

α) διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία και β) ότι ομιλούν και γράφουν την ελληνική γλώσσα, όπως αυτή η ικανότητα πιστοποιείται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (παρ. 1 άρθρου 10 Ν.2413/1996), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας τουλάχιστον Β΄ Επιπέδου ή με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *