Μια καβακλιώτσα ινατουμέν’

Δα χουρατέψου καβακλιώτκα κι όποιος απχάσει απίκασαει.

Ιατί απ’ του Καβακλί ήρθαν οι προυγόν’ μας κι μας έφκιασαν ότι ίγκαμι μέχρι τουραϊά. Στα Κουφάλια τηληφτέα ίγκαν θάματα κι πράματα.

Γράφει η Μαρία Γατίδου-Μαλαθούνη

Οι παραπάν’ χουράτειψαμι η καθένας μη τν άπουψη’ τ ούλεις είνει σηβαστές.

Ούλοι όμους καταλήγουμι να νοιάζουμιστει ιά τουν τόπου μας. Ιατί σ αυτόν ζούμει κι αυτόν ξέρουμι. Ικείνου που δεν άπχασα όμους είνει ένα :

Έχουμι κι μια αντιπουλίτευση που είνει βγαλμέν’ απ’ τη μας. Που είνει; Δε πήρει χαμπάρ’ τι ίγκει; Δε ζά στα Κουφάλια; Απ’ αυτηνά έχουμι ηπήσημα να μας υπουστηρίζ’.

Ιγώ κανκάπ δεν ήϊδα τουπουθέτηση. Ικτός κι άμα ίγκει κι δε τν ήϊδα. Τότις ζητάου ταπεινά συγγνώμη. Δε δα χουρατέβουμι λέει ιά να μη μας πουν τουπικιστές.

Σώπα έ; Δα αφήκουμι ν’ αρμάζ’ η τόπους μας; Σάνι ιά ποιόν δα νοιάζουμιστει; Σάνι ν’ αφήκουμι να ιμόζουμι χουρτάρια, σκούπηρα, κουνούπια.

Κι ούλοι σάνι οι υπουψήφιοι οι φκοι μας ντα χαλέψν να σ’ ψηφίσουμι να σ’ πούμι δε μπουρούμι ιατί δα μας κατηγουρήσν ιά τουπικιστές.