Παραιτήθηκε ο κ.Τσουκνιδάς από τη θέση Αντιπροέδρου του ∆Σ της ∆ιαδηµοτικής Επιχείρησης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 3ο της συνεδρίασης των µελών ∆.Σ.-Αριθµ. Απόφ. 2/2019

Της συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ιαδηµοτικής Επιχείρησης ∆υτικής Υπαίθρου Θες/νίκης µε διακριτικό τίτλο: «ΝΕΦΕΛΗ».
Στην Γέφυρα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα αυτής, σήµερα 22/04/2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13.30µµ, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της επιχείρησης, µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Φωτόπουλου Ευθύµιο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί επί συνόλου 11 µελών βρέθηκαν παρόντα 10, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΣΟΥΚΝΙ∆ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΛΤΣΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΛΩΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ
∆ΕΛΗΠΑΤΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΓΚΑΜΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΚΑΛΤΣΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΘΕΜΑ 2Ο  «Αποδοχή παραίτησης του ∆ηµάρχου ∆ήµου Χαλκηδόνος κου Τσουκνιδά Ιωάννη από τη θέση Αντιπροέδρου του ∆Σ της ∆ιαδηµοτικής Επιχείρησης καθώς και από µέλος της ∆ιοίκησης.»

Ο Πρόεδρος της επιχείρησης κος Φωτόπουλος Ευθύµιος κήρυξε την έναρξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ιαδηµοτικής Επιχείρησης ∆υτικής Υπαίθρου
Θεσσαλονίκης ‘Νεφέλη’ και εισηγούµενος το θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσίασε και ανέλυσε την ανάγκη στα µέλη ∆.Σ αποδοχής παραίτησης του
∆ηµάρχου ∆ήµου Χαλκηδόνος κου Τσουκνιδά Ιωάννη από τη θέση Αντιπροέδρου του ∆Σ της ∆ιαδηµοτικής Επιχείρησης καθώς και από µέλος της ∆ιοίκησης µετά από σχετικό έγγραφό του (5172/7-4-2019).
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του ∆.Σ. όπου αποδέχθηκαν οµόφωνα την παραίτηση του ∆ηµάρχου ∆ήµου Χαλκηδόνος κου Τσουκνιδά Ιωάννη από τη θέση Αντιπροέδρου του ∆Σ της ∆ιαδηµοτικής Επιχείρησης καθώς και από µέλος της ∆ιοίκησης.Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθµό 2/2019.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΝΕΦΕΛΗ» & ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΕΛΤΑ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

[embeddoc url=”https://e-koufalia.gr/uploads/2019/04/Ψ0ΕΥ4652ΙΨ-ΒΤΖ.pdf” download=”all”]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *