« Προμήθεια αυτοκόλλητων ενδείξεων με την επιγραφή “ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ” στα επιβατηγά, μικρά φορτηγά, ημιφορτηγά οχήματα του Δήμου

«Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: « Προμήθεια αυτοκόλλητων ενδείξεων με την επιγραφή “ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ” στα επιβατηγά, μικρά φορτηγά, ημιφορτηγά οχήματα του Δήμου Χαλκηδόνος» και ψήφιση σχετικής πίστωσης. Αρ.μελέτης : 37/2018 »

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε, ανακοίνωσε το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο « Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: « Προμήθεια αυτοκόλλητων ενδείξεων με την επιγραφή “ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ” στα επιβατηγά, μικρά φορτηγά, ημιφορτηγά οχήματα του Δήμου Χαλκηδόνος» και ψήφιση σχετικής πίστωσης. Αρ.μελέτης : 37/2018» και είπε ότι: Από την Τ.Υ. συντάχθηκε η από 19-03-2018 Τεχνική Έκθεση – Προϋπολογισμός της προμήθειας με τίτλο: : « Προμήθεια αυτοκόλλητων ενδείξεων με την επιγραφή “ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ” στα επιβατηγά, μικρά φορτηγά, ημιφορτηγά οχήματα του Δήμου Χαλκηδόνος» Ο προϋπολογισμός της παραπάνω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 558,00€ με το ΦΠΑ.

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 Η Οικονομική Επιτροπή πρέπει να:

1. Να εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο : « Προμήθεια αυτοκόλλητων ενδείξεων με την επιγραφή “ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ” στα επιβατηγά, μικρά φορτηγά, ημιφορτηγά οχήματα του Δήμου Χαλκηδόνος »

2. Να ψηφίσει πίστωση ποσού 558,00€ . Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 10.6699 του προϋπολογισμού. Η Οικονομική Υπηρεσία έχει εκδώσει την υπ’ αριθμ.286/23-03-2018 (Α.Υ.Δ.) Ανάληψη Υποχρέωσης Δέσμευσης . Η Οικονομική Επιτροπής αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και:

1. Την με αρ.πρωτ:3086/19-03-2018 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας 2. Την υπ αρ 286/23-03-2018 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο : « Προμήθεια αυτοκόλλητων ενδείξεων με την επιγραφή “ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ” στα επιβατηγά, μικρά φορτηγά, ημιφορτηγά οχήματα του Δήμου Χαλκηδόνος »

2. Ψηφίζει πίστωση ποσού 558,00€ ποσού σε βάρος του ΚΑ 10.6699 του προϋπολογισμού του έτους 2018 για την προμήθεια με τίτλο Προμήθεια αυτοκόλλητων ενδείξεων με την επιγραφή “ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ” στα επιβατηγά, μικρά φορτηγά, ημιφορτηγά οχήματα του Δήμου Χαλκηδόνος »(Σχετική ΑΥΔ 286/23-03-2018)

Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *